Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 95 )

woord: die wat verdiend moet %'èt hebben, zynde gedetin. heengegaat /onder zulks den Soldaten te beletten, ot hun iets te zeggen, uti fub No. 13. öb

Waar over gedetin. gehoort zyn<7e, heeft verklaart zig niet te herinneren , door den Bode Brus aangezogt te zyn, om 'r huis van Everts den Zilverfmit te verfchonen, nog oak gezien te hebben, dat door de Vrouw van Everts geld is uitgedeeld, en ontkent aan gemelde*) Bode gezegd te hebben: die wat verdiend moet wat hebben. Zo ais in deszelfs' selixamen te zien.

Dat gedetin. tegens R. Rikfen heeft gezegd, daar dezelve hem bedankte, voor dat een Schildwagt voor zyn deur had gevonden : gy hebt my ook al dikwyls tegens V lyf gelopen.

■ Dar hy dien avond of den volgenden dag tegens een TarrfiSour, die de Taptoe floeg, gezegd heeft:«y moet Wilhelmus /laan. fub No."i4.

Dat gedetin. aan dc Soldaten, die by den Burger Ter Hoeves in de Rhynftraat de glazen hebben ingeflagen, ordre gaf om de Geweeren te haaien; dat de Soldaten met die Geweeren zyn terug gekomen en verfcheiden malen op het huis van den Burger Ter Hoeven gevuurd hebben, uti fub No. 15.

pat gedetin. waarfchynlyk tcegens een troep Soldaten, die voor 't huis van den Zilverfmit van den Bergftonden, gezegd heeft: dat huis meet uitgeplunderd worden, en, als gy 'er niet in kunt, moet het open gehakt worden, toe flaa maar open, (laa maar open, mi fub No. 16. Dog welke beide gets. fub No. 15 en 16., als tydes de voorgevallene* plundering nog onmundig geweest zynde en vry iri vago gedeponeert hebbende, alleen by handtasting verhoort zyn.

Dat gedetin. op den bekenden plunderdag zig, met een commando Militairen, vervoegt heeft voor het gefloten huis van den Burger J. van don Berg;dat 'er toen ordre is gegeven, om eenige Byllieden van de Hoofdwagt te doen komen, om door dezelven de deur van gem. van den Berg open te hakken, zonder dat het dien getuige bewust was, door wien die ordre was gegeven % dat voorts een menigte Militairen in het huis zyn ingedrongen, de glazen en ramen hebben ftuk geflagen, en de meubelen daar uit gefmeten, Uitwyzens de depofitie van E. de Geest fub No. 17,

Over welke gebeurtenis ten huize van den Zilverfmit van den Berg gedetin. gehoort zynde, heeft geavanceert:

Dat

Sluiten