Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 97 >

Dat voor zoo verre hem bewust is, althans niet door zyn toedoen, hee huis van Ta» van den Berg is geplundert, noch aldaar de glazen zyn ingeflagen ; zeggende wel voorby deszelfs huis g-'gaan te zyn, doch zig 5oor°het zelve niet te hebben ftilgehouden, als alleenlyk aan den Luitenant Aalburg, die 'er was met eenige Soldaten by zig, zo hy gedetin. meende om 'er Geweeren te vragen en op te halen,gezegt heeft en pasfant wat wilt gy daar doen, daar is toch niemand m huis; dat er toen voor zoo vtrre hem bekend is, aan dat huis nog geene ongeregeldheden gepleegd waren; dat hy ook niet weet van eenige ordre gegeven om Byllieden te haaien om de deur open te hakken, nog daar van ooit iets gehoort te hebben, als in gedetins. ae Examen te zien.

Dat het wel mogelyk was, dat de Soldaten, die by Aalburg waren, op de deur en vcngfters van J. van den Berg geflagen hebben, doch niet tefeen de Soldaten voor dat huis gezegd te hebben: wat doe je daar te neuken jongens, maak dat je 'er in komt, zyn 'er dan geen Byllieden by het Batraillon? of dergelyke woorden in ml ftantie; ook met te weten, dat 'er Bvllicden gekomen zyn, die dat hias hebben opengehakt, als in het «e Examen te zien, waar by gedetin; m t ce Lxamen heeft geperfifteer'd met by voeging, dat aan een Sergeant, die met een Ilcllebard aan 't horretje van een vengfter te trekken ftond, gezegd heelt: wat liet gy daar aan te trekken? £ vl

Dat voorts gemelde Jan van den Berg, destyds te Iluisfen wonende, gekomen is te Malburgen, en aldaar den gedetin. heelt gerencontreerd, es na eenige woordenwisfeling door gedetin. aan voorn. Jan van den berg is gezegd, dat het hem gedetin. het meeste leed deed , dat van den Berg zoo veel molcstie aan zyn huis geleden had, op den dag van de plundering; dat daarop door Jan van den Berg aan gedetin. verzogt was, van dat infaam geval niet meer tegens hem te fpreken , engedetm. daarop in fubftantie had geantwoord: het fpyt my, had gy dien avond met zoo brusque geweest, het zou niet gebeurd zyn, als te zien m de kondfehap van ]. van den Berg fub No. 18.

Waar over gedetin. by het 2e Examen gehoort zynde heeft verklaart, Tan van den Berg na de plundering eens te Malburgen vriendelyk en zonder onaangenaamheden, gefproken re hebben, en over de ongeregeldheden , welke aan 't huis van van den Berg gepleegd waren, mets adders, dan in zoo verre van den Berg hem gezegd had, dat hy had gchoora, dat gedetin. zoo zeer tegen hem was; waarop hy hem had verzekerd,

N 0 c

Sluiten