Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 99 )

was* geteekend had, uitwyzens de depofitie van J. A. Henne, fub No. 20. , . .

Dat de gedetin. zig, met zyn onderhebbende manfehappen, naar het huis van Henne begeeven heeft, alwaar de glaazen ingeflaagen en vervolgens binnen's huis fchier alles vernield is; dat, terwyl de Soldaaten hier meede beezig waaren, gedetin. zig in de deur van het huis plaatfte, Geweeren en Klingen van binnen aanneemende, en die aan eenigen van zyn volk, die buiten waaren, overreikte; zonder nogthans daar by zorg te draagen, dat dezelve niet vervreemt wierden, nademaal verfcheidene van zyne Soldaaten en Onderofficieren, nog eenige uuren daar na, met meer dan eene Kling, by hun Zydgeweer in de portd'peé geftooken, geloopen hebben; zynde ook door gedetin., zo min daar als ten huize van den Burger Kniest, eenige poging gedaan 't zy door gebaarden , woorden, of daaden, om die geweldadigheedcn te {tuiten, maar in tegendeel alles bedaard hebbende aangezien, uitwyzens de depofitie van C. Enclaar, fub No. 29 ad. NB. 1.

Waar over gedetin. gehoord zynde heeft verklaard, geweest te zyn ten huize van den Geweermaker Henne, dat deszelfs huis reeds geheel ten onderfien boven was, en verfchcide Soldaten 'er in, toen hy 'er kwam.

Dat hy meent, dat het volk, 't geen te vooren by Kniest geweest was, daar gekoomen is..

Dat zelf aan een karei een Ganzengcweer, waar mede hy uit dat huis kwam, heeft afgenoomen, en eenen anderen van een bovenkamertje met de hairen afgefleept.

Dat nooit aan Henne gszegt heeft, niet gedagt te hebben, dat het zoo erg was, maar dat hy wat moest hebben, want dat hy Henne altoos voor een ftil mensch had aangezien; nog ook gezegt te hebben daar voor zyt gy een Patriot, want zulks nooit te hebben geweeten; dat het waar is, 'dat hy Henne by zig heeft laaten. koomen, en aan denzelven. te rug gegeeven een dubbeld en een enkeld Geweer, en twee a drie Klingen, door hem met veel moeite gedaan opzoeken; dog dat dit de eerfte reis is geweest, dat hy Henne gefprooken heeft, van welk goed Henne een briefje had gegeeven, alles in gedetin. 4e Examen te zien.

Dog welke depofitie gedetin. eenigzints met alleguatie van andere omftandigheden, die ter zaake in principali niets toe of afdoen, heeft voor-

N 2 ge-

Sluiten