Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 100 )

gedraagen by zyn 5e Examen, komende die byvoeging ipeciaal hier op needer , dac, na dat hy het Volk by Henne de deur had uitgejaagd, een Schildivagt by het huis geplaatst, de deur toegedaan, en aan Henne had haten zeggen, dat naar zyn huis moest omzien.

Waar op gedetin. met voorn. Henne geconfronteert zynde, heeft de laatfte by zyne depofitie geperfifteert, en met relatie tot 't door den gedetin. gefprookene: dat hy niet gc-dagt had, dat het zoo veel was, maar dat hy wat- moest hebben, en daar voor een Patriot was, er bygevoegd, dat dit discours is voorgevallen op een plaats van zyn huis, {taande gedetin. met zyn rug naar de deur.

Waar teegens gedetin. insgelyks by zyne voorige avances en fpeciaal by de negative omtrent hèt gelibcileerde discours geperfifteert heeft, met byvoeging, dat hem de man te vooren nog goed nog kwaad gedaan heeft, en hy "hem eerst naderhand heeft leeren kennen.

Dat gedetin. met twee andere Officieren op de ftoep van den Burger Kniest getreeden, en hem door Cornelia van Dyk, Huisvrouw van H. van Weel, de deur geopend zynde, hy tot dezelve gezegt heeft: dat zy geen Orange vrouw was , vermits geen Orange lint aan haar lyf had, waar op zy had geandwoord zulks zoo fchielyk niet te hebben kunnen krygen, waar op gedetin. haar vragende, of zy daar aan huis woonde, zulks doof haar met neen beantwoord was, waarna gedetin. haar had gevraagt gehad, waar haar Heer was, 't geen zy beantwoordde zulks niet te weeten.

Dat hy vervolgens vragende, waar de Geweeren waaren, zy hem beneeden geene Geweeren had kunnen aanwyzen, dog dat daar op de meid van den Börger Kniest met gedetin. naar boven was gegaan, .waar zy hem ele Geweeren aanwees; by welke gelcegenheid hy, volgens zeggen van de meid, een oud Vaandel vindende gezegt had: dat hy den kop van haar Heer, wanneer zy hem dien aanwees, daar op wilde zetten, uitwyzens de depofitie van gemelde C. van Dyk, fub No.

Dat gedetin. met eene Compagnie naar het huis van den Burger Luitenant Kniest is gemarcheert, alwaar halte gecommandeert zynde, de Soldaaten terftond aan 't inflaan der glaazen en aan 't plunderen vielen, terwyl de Major Zorreth, of een ander Officier van die Compagnie ('t geen de getuige niet vastelyk kan bepaalen, offchoon het eerfte hem als het waarfchynelykfte voovftant) zich binnen het zelve begeeven, en ee» Vaandel door het fchuifraam van een bovenkamer aa« den hoek

van

Sluiten