Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ioi )

van het huis, naar beneeclen gcflooken, en aldaar door-een Sergeant aan < genomen is, wordende het zelve vervolgens weggebragt, zie de depolide van C. Enklaar, fub No. 29 ad NB. 2. ,

Over welk voorgevallene ten huize van den Burger Kniest gedetin. gehoort zynde heeft geavanceert by zyn 2e Examen: ,

Dat zig niet dan duister herinneren konde, dien dag by t huis van Kniest geweest te zyn. n''!

Immers aan dat huis niet te hebben aangefcheld, nog hem door een vrouw de deur te zyn opengedaan, wetende hy zelfs des tyds niet, wie daar woonde, (hoe zeer gedetin. even te vooren had gezegd, Kniest wel -rekend te hebben, en dat dezelve, gelyk hy zig herinnerde, woonde in een huis in de Rhvnilraat, naderhand door een Bakker bewoond.)

Ontkennende wyders, aan de Vrouw, die hem de deur opendeed, gezegt te hebben, dat zy geen Orangevrouw was, alzoo geen Orange lmd droeg nog ook aan de Vrouw naar den Heer van 't huis, of naar Geweeren n-evraagt te hebben, ook niet met de meid naar boven gegaan te zyn, om Geweeren, die de meid hem daar had aangeweezen.

Ook daar geen oud Vaandel gevonden te hebben, en aan de meid te hebben gezegd, dat hy, als hy Kniest had, deszelfs kop daar op zou-

deOokCn'ie« gezien te hebben, dat 'er aan dat huis geplunderd, of de glaazen wierden ingeflagen, maar zulks van agteren aan de ruinen wel te hebben gezien. .

Zegende wyders by het 4e Examen, geen Vaandel uit het huis van Kniest8door een fchuifraam aan een Soldaat te hebben overgegecven.

Edog herinnert gedetin. zig aan de Vrouw, die by Kniest hem de deur onen deed, te hebben gevraagd om boven te weezen, en vervolgens met de meid naar boven te zyn gegaan, dog geen Geweeren nog Vaandel

geDatdgedetin? opdien dag met eenige byhebbende manfehappen is gemarcheerd tot voor 't huis van den Burger Kniest, cn aan die manfehappen heeft geordonneert, in 't huis van gezegden Burger Kniest te e-an en aldaar alles te ruineeren en te plunderen, met bedreiging dat zv zoo zy deeze ordre niet nakwamen, twee dagen door dc fpitsroeden zouden loopen, als. te zien in de depofitie van Gcorge Wyman, fub No. 22. N s Wc]h

Sluiten