Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 103 )

27, dat gedetin. met een troep Soldaaten en andere mcnfchen geltonmen, en op de ftoep van Naberman gctrceden is, en aan het zelve huis met iets,, dat hy in de hand had, de glazen zeifin perfoon Reeft ingeflagen, het inftrument, waarmede zulks gcfchiedde, egter door den deponent, daar voorkomende, niet onderkend zynde.

Blykende al meede van gedetin. prasfentie daar ter plaatze uit de depofitie van H. Weifels., fub No. 28, die verklaart, dat gedetin. geftaan : heeft in de deur van Naberman, een Ham in de hand hebbende, wélke , hy aan een Militair overreikte; verkkarende eindelyk met relatie tot het cas fubject C. Enklaar, fub No. 29 ad NB. 3, dat gedetin. zig begeeven heeft naar 't huis van Naberman; dat aldaar de glazen ingeflagen zyn en geplunderd is, en dat onder anderen een boute mannetje, 't geen op het vengfter had geftaan, uit het huis gehaald, op ftraat gebragt, en aldaar door een Byleman is aan ftuk geflaagen.

Dat gedetin.,terwyl de plundering binnen 'shuis gcfchiedde, met den Deegen in de hand ftond, by 't vernielen van gezegde mannetje, midden in den kring der aanfehouwers met bedaardheid mede toeziende, als of 'er iets zeer onverfchilligs gebeurde; over welke facta gedetin. gehoort zynde heeft gezegt, den Tabakskoper Naberman, woonende in de Vyzelftraat, wel gekend te hebben.

Niet te weeten, of aan dat huis de glazen ingeflaagen zyn en geplunderd is;, dat hy wel, des agtermidtfags laat, in en voor dat huis gekóomen was, en alles daar in confufie gevonden had, vooral een Tabaksmannetjen, dat voor 't vengfter geftaan had, aan ftukken gefmeten; dat hy, alleen over ftraat gaande, hier en daar eenige Soldaaten gevonden had, bezig met ongeregeldheden te bedryven, en dezelvcn had verzogt om'met hem mede te gaan; dat hy voor 't huis van Naberman gekoomen zynde, veel volk gevonden had, bezig met naar dat Tabaksmannetjen te kyken, en binnen's huis verfcheidene Wyven en Soldaaten (zyncle dit de eerfte maal geweest, dat gedetin. in dit huis is geweest) in het voorhuis, die allerlei ongeregeldheden bedreeven, welke hy zo veel mogelyk ftuitte, hebbende nog een fchaal uir hunne handen gerukt, en in een" tonne geworpen, en voorts vier Soldaaten, bezig met Wyn drinken agter in de keuken,, met veel moeite uit het huis gejaagd.

Ontkennende gedetin.'voorts, in perfoon aan dat huis de glaazen te hebben iHgeflaagen, alzoo, toen hy daar kwam, 'er geen glas meer in te

fiaaw

Sluiten