Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C io4 )

flaan was, zynde reeds alles in confufie; dat daar en boven.in 't geheel geen Zydgeweer getrokken had.

Negeerende wydcr?, tegens de Soldaaten gezegd te hebben: allons jongens , hier moeten wy weezen, zeggende zulks nergens te hebben gezegd, in tegendeel, door allerlei" exhortatien de Soldaten te hebben getragt té beweegen, om de menfehen en huizen met rust te laaten; dat ook volftrekt geen recden gehad had om iemand te molesteren.

Dat ook geen Ih.m in zyn handen had gehad, nog zelfs een Ham in 't inmfche huis gezien heeft, ziet deszelf ie Examen.

Zynde gedetin. vervolgens geconfronteert met P. Gelderman, waar by gedetin. by de negative , en P. Gelderman by zyne afgegeevene depofitie heeft geperfiitcert, met byvoeging, dat hy zyne Vrouw, die zoo beyreest was, buiten de St. Janspoort, om naar de Moolen van Roelofs te gaan, heeft gebragt, en by zyne t'huisKomst voor 't huis van Naberman heeft moeten wagren , weegens 't groot attroupement Militairen, en dus van naby heeft gezien, het geen hy in zyne verklaaring heeft afgegeeven.

Voorts geconfronteerd zynde met J. N. Hiensch, heeft deeze by zyne depofitie, en gedetin. by de negative, geperfifteert. Wyders geconfronteert zynde met A. Blaauw, heeft deeze almeede by zyne afgegeevene verklaaring geperfiitcert, met byvoeging, dat zyne vrouw,die by hem heeft geftaan , even het zelfde, als hy, heeft gezien; ivaar tegens gedetin. by de negative is blyven perfifteeren. Wyders geconfronteert zynde met G. Huyink, is deeze ook by zyne depofitie gebleeven, gelyk gedetin. by de negative, offchoon zig herinnerd, dat een zyner Soldaaten de glaazen in de zykamer by Naberman heeft ingeflaagen , die hy daar over heeft gecorrigcert. N

Dat wel is waar gedetin. het inflaan der glazen en pleegen van andere gcwcldadigheden aan 't huis van den Burger-Hopman W. Beumer geftuit, en de Soldaaten heeft genoodzaaks zig van daar te verwyderen, uti fub No. 29 ad NB. 4- dog aan den anderen kant dc totale uitplundering van 't huis' van den Koopman Merkelbach heeft tocgelaaten, zonder zig eenige moeite te geeven van dezelve te verhinderen, uti fub dicto No. 29 ad NB. 5. blykende uit deze depofitie van den hier voorkoomenden getuigen C. Ènklaar, ad NB. waar by hy des gedetins. ónfchuld opentlyk bclyd, volkoomen deszelfs veraciteit.

Dat eenige avonden voor de plundering, 'savonds tusfehen 10 en 11

uuren

Sluiten