Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 106*. )

dat die" man gcduurig het volk het een en ander wilde aamvyzen, gelyk gedetin. denzelven ook gedreigt had, hem naar de Mcofdwagt te zullen brengen, wanneer hy denzelven weder rencontrcefde; negeerende voorts teegens denzelven by herhaaling gezegd te hebben: Hond'. ge»f my de Wapensnegeerende al mede, een Compcoirglas in ftukken ce hebben geflaagen'' of aan zyn volk geordonneerd te hebben, alles in ftukken te flaan, edoch zig te herrinneren, dat huis gepasfeert te zyn, wanneer hy veele Militairen voor in huis gevonden had, die den man waarfchynlyk zyn Geweer in zyne abfentie reeds hadden afgevraagd ; dat hy gedetin. zich alle moeite, gegeeven had, om de Soldaaten 'er uit te jaagen, dat hem zeer veel moeite kostte; by welke gelegenheid, vermits het huisje zeer klein en vol menfehen was geweest, het zeer wel zyn konde, dat gedetim toen' door het gedrang een ruit gebrooken had, fchoon zig zulks niet konde herrinneren.

Waarop gedetin. met gezegden Hendrik Brants geconfronteert zynde, heeft de laatfte by zyne afgegeevene depofitie geperfifteert, gelyk gedetin. by zyne negative is verbleeven; zeggende , wel volk uit het huis: van Brants te hebben gehaald, doch aldaar geen glas ingeflagen of iets geruineerd te hebben.

Dat gedetin., 'snagts tusfehen den 29 en-jojunt-, 1787 voor eenige Soldaaten gaande, uit de Kortefiraat is gekoomen, en voor de Brouwery de Leeuw ftil heeft geftaan, en aan zyne manfehappen heeft gezegt halt\ welke daar op zyn bïyyen flaan.

Dat gedetin. toen een papier uit zyn zak gekreegea, geopend en nagezien heeft, en het zelve vervolgens weer in de zak fteekende, gecommandeert heeft marschl en met zyne manfehappen doorging tot aan het huis van den Koopman Ter Hoeven op den kleinen Oort.

En dat door die manfehappen aldaar de glaazen zyn ingeflaagen, uitwyzens de depofitie van G. Burggreevcn, fub No. 32.

Waar over gedetin. gehoord zynde by deszelfs ie Examen heeft geavanceert, de Brouwery de Leeuw wel gekend te hebben, niet zoo zeer in dien nagt voor die Brouwery geweest te zvn, maar wel door die ftraat gepasfeerd te zyn, en zich beziggehouden te hebben met losbandige Soldaaten op te haaien, en by een te verzamelen, om ze in arrest of naar de Wal te brengen, fchoon vrugteloos, vermits, wanneer hy ze opbragt, de Generaal ze weder losliet.

Dat het wel konde zyn, dat hy voor die Brouwery halt had gecom*

man-

Sluiten