Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X ™7 )

mWdeert, êlzod dik wils 'destyds, wanneer hy een party ^öl dat ten had 'opgehaald, de agtcrfte vin dezclven agter aan blceveu en excesfen begbngèp, die hy dan weder van agrcren san tot dc voorften dry ven rhocsr', ontkennende voorts, een papier uit de zak gehaald, daar op iets gcz<e.n öf gelcezen, en het zelve weder in de zak geftooken te hebben,,'ten zV hy mogelyk een rapport Lad uit dc zak gehaald, fchoon hy dat egter niet meer wist.

Zeggende voorts, met zyn volk waarfchynelyk de Ocvcrftraat te zullen zyn afgegaan, om het zelve naar de Markt en Wal te brengen.

Dat, zoo verre hem bekend was, de glaazen by den Heer Ter Hoeven niet waaren ingeflagen, fchoon het mogelyk waare, dat dc agterfte Soldaaten zulks hadden gedaan, zonder dat het hem bekend was, en dat hy naderhand vernoomen had, dat een Corporaal van de Compagnie van Hohenlohe de glaazen by den Hr. Ter Hoeven had ingeflaagen.

Dat gedetin., des namiddags op meergem. 29 Juny 1787, met den Tamboer Major 'der Gardes Dragonders, den Vaandrig Schlosfer en ee^ tiige andere Militairen, gekoomen was by H. A. H. Bruns, in 'thuis van Manen van Rosfum of zoogenaamde Duivelshuis, en aldaar hadde gevraagd naar de Boeken van 't Genootfchap, en de by het Genootfchap gemaakte zaamenzwecring.

Dat gemelde Bruns door den Tamboer Major het blanke Zydgeweer was op dc borst gezet, cn de Vaandrig Schlosfer het Geweer, met overgehaalden Haan, op hem had aangelegt, by welk een en ander gedetin., met een blank Zydgeweer in de hand, pra?fent was geweest.

Dat vervolgens allerlei ongcreldhceden, met in ftukken flaan van meubelen, als anders, door Militairen aldaar gepleegd waaren, offchoon gedetin. den deponent verzeekerd hadde, dat hy voor zyn perfoon niets te vrcezen had, wanneer hy flegts de Boeken van 't Genootfchap overgaf, uitwyzens de depofitie van H. A. H. Bruns, fub No. 33.

Waar over gedetin. gehoord zynde, heeft verklaard, wel in het huis van Marten van Rosfum of zoogenaamde Duivelshuis te zyn geweest, doch in den voornagt en niet by helderen dag, en toen veele lieden, die in de kelder met drinken beezig waaren, 'er uit te hebben gedreeven, en de Wyn te hebben doen nederzetten.

Ontkennende voorts, aldaar met den Tamboer Major der Dragonders en den Vaandrig Schlosfer te zyn geweest, en alzoo ook niet gehoort re hebben, dat die na de Boeken van,eene zamenzweering, by het Ge-

O a noot-

Sluiten