Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■nootfchnp geformeerd, vroegen,. ook niet gezien of geknord te hebben dat de Tamboer Major den Castelein Bruns het bloote Zydgeweer op de borst gezet, of uitgefcholden had, nog ook, dat de Vaandrig Schlosfer e#n Geweer had, cn het zelve op Bruns aanleidde, en .by die beiden met geen bloot .Zydgeweer prsfont te zyn geweest, als in gedetin. ie Examen te zien.

Herrhmerende gedetin. zich egter by 't 4e Examen prsefent te zyn geweest, wanneer de Vaandrig Schlosfer en Tamboer Major der Dragonders , immers zoo hy gelooft., in 't Duivelshuis geweest zyn, en aan den Castelein gevraagt hebben naar de Secretarije, doch beneeden gebleeVen te zyn, warneer de beide anderen naar boven gingen, hebbende hy zich daar meede gcènznits gemêleerd, maar aan \ vengfter blyven ftaan, cn niet werende, of futi terugkomst heeft afgewagt.

Getuigende wyders H. G. Knoops fub No. 34, dat hy destyds, voor xyn fitïiï en bezittingen bevreest zyr.de, na vrugteJoos om fauvegard.es aanzoek by den Gcïïeraal Verfchuur te hebben gedaan, zig ten dien .einde aan gedetin. heeft geaddresfeert-* welke hem in fubftantie ten antwoord gegeeven had: ik zal zorgen, dat tpyne vrienden en buuren geen leed gefchiede, waar op drie Sergeanten van gedetins. Compagnie voor het huis van Brendeken, waar hy logeerde, wierden geplaatst, die eikanderen afwisfelden, om voor die huizen, waar geen geweld gepleegd moest worden , te zorgen, voor welken dienst hy deponenten zyne buuren dezelve Sergeanten ook behoorlyk hebben gcfalarieert; deponeerendc onder anderen wyders gemelde H. G. Knoops, van Juffrouw A. ter Hoeven te hebben gehoord, dat gedetin., op den =o Juny 1787, met zeekeren fiisfehop, toen Cadet in 't Regiment van Sommerlatte, en eenige manfehappen van dat Regiment, zich voor 't huis van den Burger T. ter Hoeven hebben geposteerd, e'isfchende het Geweer van den destydigen Vaandrig Ter 'Hoeven-, <dat zy daarop aan gedetin. ten andwoord bad gegeven-, niets dan een oud verroest Jagtgeweer te hebben, waarop gedetin. antwoordde: kom fimuleer maar niet en geef uw Geweer, dan zal ,u geen leed gefchieden; dat 'er verder om het Vaandel en de Ringkraag is gevraagd, welke ook overgegeven zyn; dat deeze ontmoeting baar bewogen had, om haar Buurman den Advocaat H. W. van Meurs, vermits die zeer familiaire converfatie met gedetin. hieldt, te verzoeken , aan haar en aan haare oudqrs eenige hulp en byftand te willen vcrleenen, vermits zy meer onaangenaamheden te gemoet zag.

Dat

Sluiten