Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<: 0 )

Dat «en H. W. van Meurs haar daarop in fubftantie ten antwoord :''éy% my koomt, zal ik u helpen. ' Wat moet gy heWen* Mhté nut, heden nagt zullen tmt.glazen ingeflagen worden, t welk ook juist dien nagt quartier over tweern .gefchied is.

,Waar over gem. Burgeresfe A. M. ter Hoeven geboord zynde, uti fub No 35, beeft dezelve , met relatie tot de discourfen, tusfehen haar deponente en den Advocaat van Meurs gehouden, conform de depofitie, fub Nó. \a , «deponeert, met byvoeging, dat op den gelibelleerden dag gezien hééft? dat de toenmalige Cadet Bisfchop aan haar Broeder de fjerp en Ringkraag heeft afgevraagd, welke hem ook gegeeven zyn, verklaarende zy wyders den gedetin. niet gefprooken te hebben.

Waar op fub No. 36 gehoord zynde Mr. H. W. van Meurs, die verklaard zig niet te herrinneren, op dien dag, de Burgeresfe A. M. ter "Hoeven, maar wel iemand van dc famielie van Ter Hoeven, te hebben gefprooken, hem zeggende, dat 'er een gerugt liep , dat 'er een lyst was van huizen , die geplundert zouden worden, en dat hun huis op Gczelve boven aan ftond, cn hem verzoekende, by den Major Zorreth, met wien 'hy goede vrienden fchcen, te willen effectueeren, dat bun huis .niet geplundert wierd,.waarop deponent had geandwoord, dat 'hy aan hun alle adfiftentie, die van hem "dependeerde, wilde verleer.cn , voorts aangenoomen had, om by Zorreth te gaan, en zulks ook gedaan had., zoo hy zig rappelleert, daags na dc Plundering, zynde den 30

Juny- , l „ , ■ .. :

' Dat gedetin, "hem dsar op had geandwoord, van zulk een lyst niet te weetcn, voorts: ik weet niet, waar gy u meede bemoeid, maar het volk is raazend over de gezegdens van Jufrouw Ter Hoeven , dat zoo veel mogelyk zoude beletten, dat daar niet geplunderd wierdr, maar dat niet kon inftaan,dat de glaazen niet wierden ingeflagen; dat hy deponent daar van direct aan Juff. Ter Hoeven kennis heelt gegeeven; dat ook gehoord heeft, dat daar 'snagts de glaazen wierden ingeflagen, dog met aan Juff. Ter Hoeven gezegt te hebben, dat dit om twee uuren zou,üe gefchieden. . _ , . . 4

Dat by deponent niet weet de wyze, op welke Zorreth de plundering aan' 't huis van Ter Hoeven heeft voorgekomen, over welk een en ander gedetin. by deszelfs 4e Examen gcmterrcgccrt zynde, beeft

. geavanceert: ■ ^

b O 3 Geen

Sluiten