Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m )

r Geen Geweer opgehaald're hebben by Ter Hoeven op'den kleinen Oort.

Dat by zyn weeten a-ldaar ook geen fjerp of Ringkraag gevraagd ,of gehaald is, fchoon hy dit naderhand wel heeft hooren zeggen ö

Dat ook niet weet, dat die fjerp en Ringkraag aan den&Cadet Bisfchop zyn overgegeeven.

Dat wel voor de deurvan Ter Hoeven geweest is, en, meenende, dat daar niemand te huis was, aan den Advocaat H. W. van Meurs gezegt heeft: maak toch, dat 'er iemand in dat huis is, om te kunnen antwoorden, ah 'er iemand komt.

Negeerende, dat de Advocaat van Meurs by hem is geweest, om te fpreeken over het huis van Ter Hoeven, als mede, beloofd te'hebben het zelve voor plundering te zullen bewar.ren, of gezegt te hebben* dat 'er de glaazen moesten worden ingeflagen; dat 'er ook geen questie was, om ongemak aan dat huis toe te brengen.

Voorts deponeert Willem Hendriks, fub No. 37, dat hy op den 29 Juny 1787, geftaan hebbende op de Beek, tusfehen de huizen van den Heer Cremer en Viervant, gezien heeft, dat gedetin. met een troep Soldaaten gekoomen is uit de Ketelftraat op het Land van de Markt en zig met die Soldaaten heeft geposteerd voor het huis van den Castelein Limpers.

Dat hy deponent voorts heeft gehoort, dat gedetin. met hetgewoon Commando van ten, fertig, an, vuur, ordre heeft gegeeven tot het fchieten op het huis van gezegden Castelein Limpers, en dat gem: Commando vervolgens door gedetin, op zyn minst, zesmaal herhaald is.

Dat het vuuren niet door alle de Soldaaten op eens gefchied'is, maar dat, zoodraa de helft hunne Geweeren had afgefchooten, die dan zydwaards afging, om op nieuw te laaden, en vervolgens wceder avanceerde en op nieuw vuur gaf.

Verkkarende hy deponent tevens, gezien te hebben, 'dat een of meer Soldaaten aan het gezegde buis een raam hebben opehgefchovcn, en door hetzelve eenige Soldaaten waren ingeraakt, waarvan 'er één vervolgens met een flesch in dc hand van binnen kwam, cn die door het raam naar buiten overgaf, waarop vervolgens de anderen door het raam weder ïiitkwaamen, eh de gedetin. met zyne manfehappen weder aftrok.

Met welke depofitie volkoomen inftemt het getuigenis Van den Burger

Sluiten