Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C w >

ger A. Sminck, fub No. 38, verkkarende, op den dag der plundering, koomende uk de Arke-Noachileeg om naar zyn huis te. gaan, en zynde in de Koningftniat, na zyne, gisfing, omtrent het huis van Nyholf, gezien te hebben, dat een Detachement Soldaaten van 't Regiment van Sommerlat-. te, voorgegaan door den gedetin., cn koomende uit de Ketelftraat in de Koningftraat, en zynde op zyde van 't huis van Cornclis Limpers, door* gedetin. gecommandeert wierd, om halte te houden, gelyk ook door dat" Detachement gedaan wierd, en dat daarop, op ordre van gedetin., op. het huis van Limpers gefchooten wierd, waarop deponent naar zyn huis,-, was gegaan. . .:

Accedeercnde hier by dc depofitie van Fredrik Lebbing, fub No. 39, dewelke verklaart, gezien te hebben van zyn huis uit de Ketelftraat, dat • gedetin. met een aantal manfehappen, de Ketelftraat af yoorby depo-.; nentshuis, naar 't Land van de Markt was koomen afmarcheeren.

Dat gedetin., met een Geweer hoog in de regter arm, in het voorfte, gelid ging.

Dat gedetin. voorts, op het Land van de Markt voor het huis van Lim-> pers, tegens zyne manfehappen heeft gezegt: halt jongens! hier moeten, we weezen. .'

Dat vervolgens de manfehappen, voor het huis van Limpers, zyn uit, een gegaan, en op hetzelve herhaalde reizen gevuurd hebben. \

Dat hy deponent gehoord had, dat, nadat het fchbten had opgehouden, 'er gezegd was: kom jongens, wy moeten voort! waarop de man-; fchappen met gedetin. de Koningftraat waren opgegaan; Waar over ge-;, detin. gehoord zynde by het 3e Examen heeft ontkend,aan 't huis van Limpers op het Land van de Markt geweest te zyn, althans eenige ex-. cesfen aan ,,dat huis te hebben gezien, of, aan 't hoofd van een troep Soldaaten voor dat huis gekoomen te zyn.

Ontkend, met het gewoon Commando, by't vuuren gebruikelyk, aan, de Soldaaten ordre gegeeven te hebben, om op dat huis te fchieten, •

Ontkend, dat Commando, ten minften zes maal, herhaald te hebben, ,

Ontkend, dat in zyne praefentie op dat huis, pelottonswyze, gevuurd is,, zoo dat, by het Eer zyde gaan van zommigen, andere Soldaten derzei- ■ ver plaats vervingen, en daarop vuur gaaven ; ontkend, gezien te hebben , dat 'er Soldaaten in het gemelde huis ingegaan waaren, en het huis. , geplundert hadden.

Zegt, wel van achteren gehoord te hebben, dat.daar ongereegeldhe-r

den*

Sluiten