Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den hadden plaats gehad, en hy ook nu en dan zelf had hooren fchfetèn, doch, dat hy altoos zyn best had gedaan, om ,. daar hy hoerde fchieten', zulks te beletten, doch dat zodanig fchieten, met zyn weeten, niet' in zyne praefentie op het Land van de Markt gebeurd is.

Ontkend, met een Geweer hoog in den regeer arm, in 't voorfte gelid gaande,.mer een aantal manfehappen de Ketelftraat afgemarcheerd te zyn.

Ontkend, met die troep gegaan te zyn tot voor het huis van Limpers, en daar halt gecommandeert, en teegen de Soldaten gezegd te hebben: hier, jongens-, moeten wy weezen! ontkend, na dar'er op dat huis gefchooten was, met die troep de Koningftraat te zyn ingegaan.

Rappelleerendë zich egter gedetin. by 't 4e Examen, dat een gerugt hoorende, dat de Zeepziedery geplundert wierd, daar met een Patrouille naartoe gegaan is, doch dat toen op 't huis van Limpers niet gefchooten is, en dat, indien hy met pelottons had laaten vuuren,'er geenraam in dat huis moest heef gebleven zyn-.

Waar op gedetin. met den Burger A. Sminck. geconfronteerd zynde,. beeft de- laatfte by zyne afgegevene depofitie geperfifteerd, en heeft gedetim volftrekt blyven ontkennen., op. den dag der plundering, geweest te zyn aan:het huis van Limpers, op het Land van de Markt,, met een» Commando Soldaaten, en hetzelve aldaar- gecommandeert te hebben, halte te houden , of ordre gegeeven te hebben , om op- dat huis te fchieten..

Gedetin. wyders, geconfronteert zynde met W. Hendriks, heeft delaatfte by zyne depofitie, en gedetin.. by eene volftrekte negatie van het. •har by gepofeerde-, geperfifteerd.

Conft'erende wyders uit de depofitie van Joh. Arntzen, fbh Nó. 40, dat, na dat* de glaazen aan zyn- huis met fteenen waaren ingefmeten, 'er zeer- fterk en herhaald- aan zya deur is gefcheld, waarop een- zyner Zoonen hem,toeriep, dat gedetin., met een meenigte Militairen, zich-gereed' maakte,,om. in het huis-te fchieten en de deur open te hakken, waar op hy deponent, niet- kunnende vlugten, in de gang zyn lot afwagtte ^dat daarop M. W. van Meurs,in zyn Hof,tegens de muur opklomen-hem toeriep :Myn G'od'l Arntzen! maak de deur open. Ik en myne Vrouw heb" ben het verbeden , dat- uw deur niet is opgehakt, en '?r niet in is gëffihoten. Zorreth heeft, op ons verzoek, een half uur-uitjlel gegeven; , die jttmt' dm weerom , en ik heb op my genomen- te- zorgen-,, dat dè deur open. is. en gy, met Zorreth zult fpreken, maar ze. niet;, en hy de deur gefloten; vindt» zyt-gy- ongelukkig.

Sluiten