Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "3 )

Zynde gedetin. vervolgens, reet nog een Officieren een menigte Soldaten, op den bepaalden tyd gekomen, en op de ftoep blyven liaan, dringende het volk in huis.

Dat gedetin. den deponent heeft geraagd om de Wapens af te geven, welke deponent zeide, reeds raar 't Stadhuis verzonden te hebben.

Dar. gedetin. hem gevraagd heefc, of hy niet wat voor het volk te drinken had? Dat deponent daarop een merkelyk aantal flesfchen Wyn had laaten aaiibtengen, die byna alle geledigd en aan ftuk gefmeten wierden.

Dat hy deponent voorts, op gedaane vordering, ook een kan Gene» ver gegeven heeft.

Dat gedetin. op 't geven van Geweeren bleef aandringen, en, deponent verklaarende, geene anderen te hebben dan Jigtgeweeren van den Heer de Raedt, die hy buiten deszelfs order niet geven durfde, gedetin. gezegt heeft: och! geef 'er toch maar een. Waarop deponent het beste, met Zilver gemonteerd, gegeven heeft.

Dat, het volk, 't getn in huis was, infolenter wordende, by deponent den gidecin.; heefr verzogt, het volk terug te roepen, 't geen gedeiin. ook dadelyk gedaan heeft, d yvende den Officier en Soldaaten er uit; waar op gede-in, vertrok.

Dat hy deponent naderhand vernam, dat gedetin. zeer boos was over zeker artykel, prse'enfehk door deponent in de Courant geplaarst.

Dat hy deponenr ?ig daarop naar gedetin. begeeven heefc, en door denzelven met ten party vloeken ontfangea is, zeggende gedetin. voorts : Heb ik dat aan u verdiend, daar ik u ver/choond heb, dat gy niet geruïneert zyt?

Da* deporent daarop am die infenit» in*de Courant verklaard had onfc Huldig te zyn, en aan «nemen, eene contra Advertentie in de Courant te laaten plaatzen, waarby de voorige infertie gedefavoueert wierd.

Dat hy deponent daarop eene veiklaaring gecorcipieerc, en voor zoo ver dié in de Courant zoude komen, onderfchrapt hebbende, die aan gedetin. had bezorgt, welke dezelve aan den Generaal Verfchuur, op de Parade zynde, gezonden had, en die, volgens zeggen van gedetin., dezelve aan het volk had voorgelezen, 't welk dien dag «Taak voor den Major zoude genomen herben. Dat de Generaal Verfchuur als toen aan deponenr heeft la-en zeggen, dat hy nu zeeker kon zjn, en dat voor deszelfs perfoon en bezittingen inftondtt

p Dat

Sluiten