Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C M4 )

Dat gedetir. verders' aan den deporent heefc gr-declareert, zig met die verk'aarin'g völiasn te houdeni zeggende wyders, dat hy den deporent voorhei n n?et geiend hal. maar niettegerflaawde gy een groote Kets z't, en ik u op de !y 1 had, het ny gefpe en zo-de hebban, dat gy £( ruïneert waart gen orden, want men ny gezegt heeft, dat gy een braaf man w tart ,ldai ik nu o;k ondereinde.

W ar ov<.r gedetin. gehoord zynde, by zyn 4e Examen heefc verklaar; :

Wel« di n f'ag ten huue van den Zilverfmit Arnu<n-geweest te zyn.

En aan den Advocaat van Mens gezegt te hebban, of hy wilde maaken, dat de mer fchen in huis waren.

Doch zig niet te herrinne ren, voor de tweede reis daar geweest te zyn, om Wapens te vragen; ontkent, aan Armz.n om drinken voor 't volk gevraagd re hebben.

Verklaart, nie:s te weten van 't overgeven van een Geweer van den Heer de Raedc aan 't huis van Arntzen, maar wel aan 't huis van Moll.

Verkhart, niec te geloven, het declaratoir van Arntzen in de Courant aan den GeneraA Verfchuur te hebben gecommuniccert, vermits hem die niet aanging.

Ontkent, by die gelegentheid aan Arntzen gezegt te hebben: ik zal daar genoegen mede nemen, ik heb u te vooren niet gekend, en niet tegengaande gy een groote Kees zyt, en ik u op de lyst had, zou het my gr/peten hebben, dat gy geruineert waart, want men he-eft my gezegt, dat gy een braaf man waart, en dit ondervinde ik ook.

Rappelleerende gedetin. zig egter by het 5e Examen, dat, inval hy ten huize van Arntzen Wyn megt gevraagt hebben, hy zulks heeft gedaan, ten eirde de Soldaten van het huis te lokken, en vooral niet meer dan twee fkffchen te hebben gevraagd.

Gedetin. voorts met den Burger Arntzen zynde geconfronteerd, heeft de laacfte by zyne afgegevene verklaaring geperfifteerd, fchoon gedetim zig de omltandigheden van het vragen van Wyn niet kan herrinneren.

En heeft voorts de Burger Arntzen aan gedetin. veifcheide omltandigheden herrinnert, van het zetten eener contra-verklaaring in de Couranten. Gedetin. verklaart, niet te weeten de woorden in die verklaaring voorkomende : heb ik dataan uverdiend }daar ikuverfchoondheb, dat gy niet geruïneerd zyt? gefprooken te hebben, fchoon 't wel zyn kan; en heefc deponent hem nog herrinnert, dat hy by die gelegenheid gezegt heeft,

in-

Sluiten