Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i'6 )

nen beletten, hy zulks zoude gedaan hebben, doch ontkent, dat aan een Heer, die met hem in dat huis was, een boek heeft getoond, waar in ftond: denk om Becking.

Ontkent, dat door de Huishoudfter aan hem gezegt is: hoe kan dit werm. Pr aks zeide gy dat gy,'cr niets van vist, en nu fchynt het, dat *er etn plan is?

Gedetin. verklaart op den oie Augustus 1795, zich te herrinneren, by den Generaal Verfchuur in huis gekomen te zyn, dat aldaar de Major Hohenlohe zat te fchryven, dat die van Rofendaal kwam, en veel papieren io de hand had.

Dat, de Generaal zig te fchryven zettende, de Majm Hohenlohe onder anderen hem dicteerde: denk om het huis van Becking.

Dat gedetin. dit ook wilde opfchryven, doch dat, de Major Hohenlohe aan den Generaal iets in 't oor fluisterende, deeze hem deed heengaan, met te zeggen, dat hy iets met den Major Hohenlohe te vtrrigten bad.

Gedetin. voorts, op den <?6 Augustus 1795, gfcor.f,omeert zynde met voormelde Wed. Fatzoen, uii fub No. 42, heeft dezelve by haar depofitie geperfifteert.

Waarop gedetin. heeft geavanceerd, dat het wel waar kan zyn, het gedeponeerde van de Wed. Fatzoen, by arr. 74, 75 en 76 haarer der politie vervar, doch, dat hy zich zulks niet kan herrinneren.

Nog ook te weten, wie met hem aan 't huis van den Burger Becking geweest is; noch, dat by aan den/elven een memorieboek heeft laaten zien, waarin ftond: denk aan Becking, fchoon dit ook welwaar kan zyn.

Gedetin. eindelyk by deszelfs 5e Examen gevraagt z^mde, of hy de Magiftraat was aangeweest ter verkryging der afprobatoire reföiutie? heeft daarop geantwoord:

Dat hy , des avonds in zeker gezelfchap zich bevindende. door den Secretaris Hoff aan hem is gezegt, dat het niet kwaad zoude zyn', zig met 'Zoodane refolutie door de MagiftraaF te laten munieesen.

Dat daarop aan den Secretaris Hoff verzogt heeft, zulks te willen be■zorgen.

Dat des anderen daags, zonder hier toe by de Magiftraat inftantiehte hebben gedaan, zodane refolutie aan hem met een Bode is-toegezonden, en dat dit gezelfchap in qnest'e zich bevonden heeft ten huize van den Rentmeester Generaal Bentinck.

Uit

Sluiten