Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C n7 )

Uk alle welke depofitien, Verhooren en Confrontatien het Officie Fiscaal vermeent, te kunnen poferen en voor bewezen aanneemen:

Dat gedetin. zig heeft fchuldig gemaakt san daden van openbaar geweld en fchending van de publicque rust en veiligheid der Ingezetenen, docr

i°. Zig op ftraat aan 't hoofd der Militairen, welke op dien dag de verregaandlte plunderingen en baldadigheden hebben begaan, te ftellen, als pasfim uit de kondfchappen marifesteerr.

a°. Door die desordres, plunderingen en baldadigheden, welke in zyne praefenrie gepleegd wierdïn, niet overal, daar die gepleegd wierden, efficacieus te beletten, 't welk hem aL Staf• Officier dubbel incumheerde, zie No. 4, 5, 13, 29 NB. 1, 59 NB. 3. en welk pligtverzuim den gedetin. in dezen ie zwaarder graveert, daar het b ykt,dat by die euveldaden heeft kunnen be'etten, aangezien hy dv zei ven op zommige plaa.zen, dadelyk verhinderd heef:, en die plunderingen of andere gepleegd wordende excesfen,op gedetins. ordre, een einde genomen hebben, zoo als uit gedetirs. eigene confesfie in het ie Examen, met relatie tot het fauveren van de huizen van de Heeren Moll, Bouricius en Ter Hoeven, confteerc, en verder uit de kondfchappen, fub No. 5, &, 29 NB, 4, 34, ^5, 36, 40, biykbaar is.

31. Dat integendeel zelf tot die plundering en verregaande euveldaden, en ftooring der publicque rust en veiligheid, de Militairen heeft aangezet en geè'ncourageert, door te zeggen:allons jongens, hier moeten wy wezen, door dreigende uitdrukkingen tegens vreedzame en ftiile Burgers te gebruiken, er> door andere woorden en daden , en daar door zyn animus laedendi klaar heefc gemanifesteert, als biykbaar fub No. 1, 2, 13, ao, 22, 24, 25, 39.

4°. Dat de Magiftratt tot ontwapening der Burgery zeer preifant en in comrni«atoire termen is aangeweest, mi fub No. 9, 10, 11.

5". Dat eindelyk, zelf in perzoon, zig aan de voormelde misdaden heeft fchu'dig gemaakt, door, ten huize van den Tabakskoper Naberman, bet eerst de glazen in te flaan, uti fub No. 24, $25, 26, 27, 28 en ï? .

Door bepaalde ordre te geven, om op het huis van den Castelein Limpers te vuuren, welke ordre ook geëxecuteerd is, uti fub No. 37, 38» 39-

P 3 Door

Sluiten