Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C II» )

Boor, aan 'c Kuis van den -Heer van Nyvenheim tot Dorch, de glaazen in te Haan \ fub No. 11.

Door het zelve te plee.en aan 't huis van den Burger Liemenant Kniest, fub No. ar, 22; 23 cn

Welke Ivile f-era, aan 'r ruis van Nabsrman en I m ers gepleegd, ten genoegen regrers, door irreprochabele ge-uigen zyn bewezen.

Dat d mr en bovi n andere geweldadigheden door den gedein. zeiver, of door zyn toedoen. of onder 't opzigc en toelating vdn den gcdetii., gepleegd, als te zien fub No. I en 2 mei relatie tot 't gebeurde by aen Dup,er Sagds.

Ontrent 't, voorge-allene by den Gewtemjk.fr Henne, fub No. 19, 20 en 29,

By den Bimrer Ter H e -en. füb No. 31, 3<? , en 36",

Da'. h:>e zeer ook alles,wa; 'Ot zyn hiten is, ontkent, zoo avoueertde gedeti 1 egter veie omüandi^he •'en , dii, te zimen genomen, <en vo'i -lig bewys uumaaken, zo en al« met meerderen u t detzelfs fucceMKc' Vtrhooren, en de gthoudene Corfronratien, is geb eken.

Daar rn b >ven komen 'er, in de bewyzen, ten aantal fic?a ten laven van den gedetin. voorr, die wel maar door een?n enkelden getuigen zyn bewezen, doch die. sen dezen bTchouwd, als volledig geprouveerd moeten worden aangemerkt.

Want, hoe z?er 't regrens is, dat alle daden, ten rai.ften door twee itreprochnbele getuigen, moeten worden bewezen, zoo is 't niet te minzeker, dat wanneer eenige daaden door een genoegzaam aantal getuigen gepn b?f-rd worden , andere zoortgelyke daaden, op'een en denzëïfderi tyd gepleegd, en door fingu'iere getuigen bewezen , allezints- geloof' verdienen, en voor volkomen bewezen gehouden moeien worden.

Hoe veel te meer most zu!k,s in dir peval phats hebban, daar de mseste, zoo 1 iet alk die, finguli-re geitïigétt daar in allezsnts conveniëren, dat misdaden van één en denz-dfden t-.art, op een en den zelfden dag,,' hoe zeer op onderfchei'Jen plaatze, door gedetin. gepleegd zyn.

En deze onze Éftsterue fternt ook volkomen met de leere d.r Rech'sDosoren overeen, als onder anderen by Matth us <k Curr.ini u Lib. 4$ DIg. Tic, 2 p. 372. l.eyfer in meditat. ad Pan 1.Tom., n p. 323.

Waar tegens de algemene en indbtincte. negatie-, van alles hoe. ook ^èna4md5 en hoe zeer, ook volkomen bewegen, waar aan gedetin.. hardSsikig v^st houd, hem niet te ftade.-kao komendaar. eene zoo algeme-

Sluiten