Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i'9 )

mene en taakte ontkentenis, zonder atfeguitie vtsn gronden voor zodane r.egati.e, en tegen* zoo veele iirej-roch'.bjle gettrigeni Ten inlopende ten faveure van eènen beklaagden, niets b^w-yzen kan.

Waar by .accedeert, dat gedetin. veelt) a.Is allerlei omftandighedttn, door de getui^ens aangevoerd, avouerende zig enkel bepaald tot ontkenning van dac geene, waas uit nadelige gevolgen voor hem zouden kunnen getrokken worden. Waar door dus de geloofwaardigheid 4er geiui.;en eene meerdere waarde verkrygt, terwyl gedetin. ook verfcheidene malen, zoo in zyne Verhooren als in de Cot frontatien, gevacilleert heeft, uti lub No. 5, x8 , 20, 21, 23, 33, 40, 41.

Vermenende Richter en Wethouders alnu uit aÜ" het geavanceerde te kunnen en moeten concludeien, dat de gedetin. valt in de termen der misdaad -van openbaar geweld.

En zal dus voor Richter en Wethouders niet anders overblyven, dan in een Rcg eriyk onderzoek te treden, welke ftraffe op deze misdaden,door den gededn. gepleegd, zal behooren te worden toegepast.

•Het is dan bekend, dac onder alle de misdaden, tegens welke de Juftitie moet waaken, eene der ftraffenwaardigfte is, die, waar door de ■opei baare rust en veiligheid word geitoord, 't leven en bezittingen der goede Ingezetenen of werkelyk beledigd en vernield, of in gevaar gebrast.

Daar tegen hebben onze Landswetten, maar ook de Romeinfche Wetten, zorgvuldig gewaakt, en verfchillende ftraffen, na mate der oihftandigheden, bepaald.

Hier omtrent eene langwylige eptellinge te doen, agten wy onnodig, en zullen ons alleen borneren tot de bekende lex Julia de vi publica, welke wy vermeenen, dat ten dezen van volkomen applicatie'' is, e;i diaruit, volgens 't gevoelen van beroemde, zoo Vaderlandfche als andere, Rechtsgeleerden, kortelyk de zwaarte en pasfende ftraffe der onderhevige euveldaden betogen.

Volgens't gevoelen van Voet, Carpzovius, Leyzerus en andere Rechtsgeleerden, kan 'c publicq geweld, op verfchillende wyzen, worden gepleegd.

Om nu 't hoogstftrafbare publicq geweld te conftateren, word ver» eischr.

10. Zodanig openbaar geweld, aan 't welke door den geenen, dien zulks aangedaan word, niet kan worden tegénftand geboden, L. 1 § 3 f de

Sluiten