Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 1*0 )

vi & vi armata L. 2 & 3 f. quod metus causfa L. 15 § l. L. 25 § 6, & L. 33. in fine locali conducti.

2". Gewapender hand, rratnenclyk met byeengebragre manfehappen, L. 3. in pr. & § homincs jf. de vi bonoram raprorum & andere meer, inzonderheid L, 3 & feq. ad Leg. ju!, de vi publ., en

30. Opzetcelyk voornemen, tn oogmerk om anderen te beledigen en te benadeelen, L. 2 § dolo autem malo ff. de "i bonoru. n raptorum. Waar over verdient in 't brede nagezien te worien Voer in Comment. ad Pandectas, ad Leg. Juliam de vi publica Lib 48. tic 6. Carpzov. Practica Rerum Ctiminalium Part. 1 Quaest. 40 de poenisvis commisfae pu;iii•ce & privatae.

Dat deze dtie requifiten nu in 't onderhevige geval zamenlopen, vertrouwen Richter en Wethouderen, dat geen betoog nodig heeft, maar UL., Medeburgers! uit de overgelegde ftukken volledig zal zyn gebleken, en zy maaken geene zwarigheid, onbewimpeld te erkennen, dat inval de Keyzerlyke Ryksconftirie, tegen 't verbreken van den Landsvrede, ook in dezen was aangenomen, en 'er geene mitigerende omftandigheden ten dezen voorhanden waren, zy vermeenen zouden, dat de gedetin., zonder eenige ontferminge, met den dood zou de behooren te worden geftraft. En waar omtrent in dit geval zee<- applicabel is, 't geen door Carpzov. Practica Rerum Crim. part. I Quaesr. 35 n. 35 37 getradeert word.

Dan daar, volgens 't gevoelen der meesre Rechtsgeleerden, zelfs van den anderzints zoo ftrengen Criminalist Carpzovius, tegenswoordig de misihad van publicq geweld arbitrair geftraft word, zoo zouden wy, hoe zeer ook de, in dezen gepleegde, misdaad geen geringe ftrrfFe verdiend, uit hoofde van concurrerende omftandigheden, tot meerdere zagtheid overhellen.

Daar hy, na ons inzien, valt in de termen, waar van Matth. Col. De^ «is. P. 2 Decis. 155 n 23 & 24 fpreekt, als hy zegt. Dat die geenen, welke, met een Vyandelyk oogmerk,iets onbehoorlyks tegen de huizen •n bezittingen van byzondere perzonen ondernemen , en dezel/en beroven of verwoesien, wanneer gewapend zyn, wel openbaar geweld plegen, egter arbitrair geftraft kunnen worden. Zie ook Carpz. L. cit. ». 7 en de aldaar geallegueerde Jul. Clarus Lfo. s< Setuent % 83. F,ey?er in JWed. ad Pand. fp. 611 p. 297 & feqq. welke voor al ten dezen verdiend nagelezen te worden.

Het

Sluiten