Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 1*1 )

Het zoude weinig moeite koften, dit alles met een groote ophef vaa woorden en het uicfchryven van een aantal rechrsprfsagien aantevullen; dan daar de eenvoudige waarheid geene opsmukking van nooden heeft , oordelen wy, ons met 't aangevoerde te kunnen vergenoegen.

En vermeenen wy, dat dit alles, ten deezen, te meer op den perfoon van den gedetineerden applic?.bel is, om redenem

io.Dat hy was Hoofd-Officier, commandeerende 't Battaillon, destyds hier guarnisoen houdende; dat hem dus incumbeerde 't bewaaren van de goede order en ruft binnen deze ScaJ; dat hy zich daar toe by eede had verbonden.

20. Dat hy zich d'esniettegenftaa-jde aan 1 hoofd der militie heefc geplaarft; dat met dezelve heefc mede gedaan, en, in plaats van dezelve te beletten, met zyn voorbeeld h, vo irgegian.

30. Dat hy zulks op zommige plaa<zen bdet hebbende, zulks op allen hadde kunnen en moeten doen. Ferwyl ook

4* Zyn onftuitnig gedrag, ten opztgte van de Regeering, in't aandringen op 't ontwapenen der Burgery,zeer misdadig was, zynde dit fub No. 9, 10 en 11 bewezen.

Dan daar tegen (trekt weder rot zyne verfchooning.

i0. De toenmalige tydsomilandigheien, wanneer zoortgelyke excesfen, genoegzaam door deeze geheele Provintie, in meer en minder graad hebben plaats gehad.

2,. Dat hy veelal de bevelen van den Generaal Verfchuur fchynt; te hebben uitgevoerd.

3... Dat ook mogelyk de drift voor zyne party, in die tyden,hem tot excesfin heefc kunnen verleiden, en vooral'

4". Dat hy mogelyk de eenigfte zal zyn, die dëswegen zal worden geftraft, terwyl de hoofdaanvoerders van die euveldaden zig fchuil houden, of ten minsten van 't deel, 't geen zy daar aan gehad hebben, nier zullen kunnen worden overtuigd.

En fchoon dit alles den gedetin. niet van ftraffe kan libereeren, zoo behoord zulks egter zoo veel: uittewerken, dat de doods - ftraffe, die anders in zoo een atroce delict wel te pas zoude komen, in. chjzen uit 't oog verloren behoord te worden. t

@m alle welke redenen wy dan concluderen:; ^.,

Ebt

Sluiten