Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 122 )

Dat Willem Christoffel Zorreth, Lieutenant Collonel by 't Regiment van Randwyk, uir hoofde van 't in actis gepleegde publicq geweid, behoord te worden gecondemneert,om gebragt te worden ter plaatze, alwaar men gewoon is Crimineele JulHtle te doen, en aldaar door den Scherpreg.er3met 't Zwaerd over 't hoofd,te worden gellraft, voorts, voor den tyd van 20 agter een volgende Jaaren,in een afgezonderd vertrek van 't Provintiale Tuchthuis, zonder acces, te worden geplaatst, om aldaar op zyne eigen kosten te worden verpleegd, of by faute van dien, met zyner handen werk de kost te winnen; denzelven, na expiratie van dien tyd, voor al zyn leven, bannende buiten deze Stad en Schependom , en na verzogte en verkregen auctorifatie van den Hove Provintiail, buiten deze geheele Provintie sby poene van den dood, inval immermeer binnen dezelve gevonden inogte worJen , met eondemnatie van denzelven gedetin. in de kosten en mifen van Juflitie, ofte tot zodane andereftraffe, als Gyl. ex merias caiufue zult oordelen te behoren.

JAN GAYMANS, Junior. Secreti.

Hier op UL. Sènrentia zullende afivagten, eindigen wy deze en beveelen UL. in Godes heilige befcherminge.

Gefchreven te Arnhem, den Sften October 17.05. Het Eerfte Jaar dex BnydfSche Vryheid.

UL. goede Vrienden Richter en Wethouderen. en uit derzelver naam,

Sluiten