Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 3 3

Art. 8.

De Contrarolleur en Brandmeester zullen onder approbatie van de Commisfiën Van Toezicht en Politie onderling bepaalen het getal der Knegts , dat ieder van de Werkbaazen verpligt zal zyn voor zyn aandeel te leveren, en wel van zulke Perfóonen, die aan geene andere Brandfpuiten voor de Gemeente van den Haag zyn behoorende 3 zoodanig , dat voor elk der beide Brandfpuiten en de Aanjagers, behalven den Lieutenant Brandmeester, nog zullen zyn geaffecteerd 29 Perfóonen , 'waaronder een Trompvoerder en een Adfiftent van den Trompvoerder.

Art. 9.

Wanneer een der Werkbaazen door Ziekte of afweezigheid mogt verhinderd worden op zyn Post te komen, zal zyn Meesterknegt deszelfs Post moeten waarneemen; en ten einde de Brandmeester, Lieutenant Brandmeesters en verdere Werkbaazen of Meesterknegts, den vryen toegang tot het Buiten- en Binnen-Hof, en waar zulks verder zoude mogen worden verëischt, zouden hebben, zal aan ieder derzclven worden gegeven een Brandftok, Nationaal met Vlammen gekleurd , waarop in de bovenfte witte Streep met zwarte Letters zullen zyn gefchilderd, de woorden : Bataaffche Republiek; terwyl al mede aan hun voor derzelver Knegts zullen worden afgegeeven Brandmutfen, van vooren met ftaande Kleppen, waarop met Letters gefchilderd is, de woorden: Bataaffche Republiek; welke Mutfcn zy in tyde van Brand en by het probeeren van de Spuiten zullen moeten opzetten.

Art. 10.

Alle deeze Geaffecteerdens zullen in' geval van Brand en by het probeeren der Spuiten, zich in het behandelen der Machines moeten gedragen, conform de ordres deswegens reeds gemaakt of nog te maaken.

Art. 11.

Een ieder van dezelve Geaffecteerdens zal gehouden zyn zoo lang op zynen Post te blyven, töt dat zy door den Brandmeester zullen zyn afgedankt , en zal den geenen A 3 welke

Sluiten