Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4 >

der Zoetermeerfche Meer, als'welke door Dijkgraav en Hoofd Ingelanden dier polder, (en niet door de Ingelanden) was geëxpedieerd; waarom zij dezelve Gedeputeerden ' dan ook niet hadden kunnen adrmrteeren, — welke Lijste bij het eindigen van de organifatie, der Vergaderinge is overgegeeven, waaruit blijkt, wie van de Diftriéten onder Rhijnland als Gedeputeerden zijn prefent geweest, mitsgaders het getal der Hemmen van iedere huishoudelijke verdeeling, naar de groote der contribueerende Mergentaalen, als volgt':

Lijst der Burgers, welken uit de hiernatemelde Diftriclen en huishoudelijke verdeelingen in Rhijnland, tot de Vergadering, door Hoofd Ingelanden deszelven Lands, tegen den 25. April 1797. befchreeven, zijn Gedeputeerd, en het getal der ftemmen, welke door iedere huishoudelijke verdeeling, naar de grootte hunner Contribueerende Morgentaaien, moet worden uitgebragt:

Huishoudelijke Goal der Naamen der Gedeverdeéhn, en. Stemmen. puteerJens.

Uit het DiftriSlt No. 1.

Leyderdorp. . 5 Stemmen, ^udolph Mulder ea . Jakoo van Rhijn.

J. P. Pompe van Meer» Koudekerk. 2 -— dervoort en

Hend. van der Mark. Hoogmade. 1—<——— Jan Meyer,

Outs-

Sluiten