Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< n >

en de meede Lceden dier. Commisfie, als nu gederangeerd hebbende; leggende de Commisfie af, en neder in den fchoor. der Vergaderinge, zijnde des» ze aanfpraak van den volgenden inhoud;

MEEBEBURGERS5

Toen ik, op den 2$. April des vorigen Jaars, doorde vrije item der Gecommitteerden van Ingelanden, verkooren wierd om het Praefidium waar te neemen , bebbe ik, hoe zeer gevoelende, dat mijne kragten niet volkoomen daar 'toe bereekend waaren, echter mij niet willen ontrekken dien post op mij te neemen, vertrouwende op de meede-hulp en adfiftentie van Veelen des kundigen zoo wel, als op de toegeevelijkheid van deLeeden in 't gemeen, en daar veele dutrepences tnsfehen Hoog Heemraaden en Gecommitteerden van Ingelanden zich op deeden,. heb ik evenwel mij dien post niet ontrokken, neen, maar, naar maate de zaakenjneer uit den anderen fcheenen teloópen, heb ik mij te meer verplicht gereekeud. daar in te blijven continueeren, om eenmaal het geluk te hebben, van', onder mijn praefidium, die neetelige- en, voor geheel Rhijnland, zoo nadeelige quacstien compleet afgedaan te zien: »- Ik zal, om de oude- wonde niet open te krabben, opzettelijk ver» mijden alles te zeggen, wat, ftaande mijn Praefidium* is voorgevallen, bij de Moesten uwer ook al te wel bekend..

Alleenlijk moet ik herinneren, dat de omftandigIjeeden zodanig geloopen zijn, dat ik, op eene Vei<^ad.ering; van Gecommitteerden van Ingelanden,, ge«-

hou>

1

1

Sluiten