Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< ï3 >

houden den 2. Julij 1. 1., tot vermijding van veèla en nuttelooze onkosten, het voordel heb gedaan oni eene Permanente Commisfie te deeerneeren, beftaande uit zoeven Leeden, welke de loopende gefchillen zouden tragten te termineeren; die Commisfie wierd benoemd, en mij aan het hoofd van dezelve geplaast ziende, vond ik mij toen in geenen minderen omüag* tigen en moeijelijken post gefteld.

De gelukkige uitkomst heeft mijne moeitens dub* fcel vergolden. '

Trouwens, ik had het genoegen de gcheele qnaes» tie, bij decieet van het Provinciaal Beftuur van Holland van dato 29. September 1. I., tot onderling genoegen van alle de partijen, te zien afgedaan.

Daar nu het'bedoelde Decreet in u lieder handen is, behoeve ik hier den inhoud niet te herbaaien, al* leenlijk moet ik herinneren, dat bij het 3de Articul van het zelve, met zoo veel woorden, word gede» creteerd.

„ Dat alle de buitengewoone onkosten door de dis* -n crepences veroorzaakt, zoo wel van de eene ais „ andere zijde, in het gemeen, door Rhijnlandsch

Beftuur, over alle de Ingezeetenen zullen worden

omgeflaagen '\

Hier op is het, dat ik, reeds Voor lang, mijn ree* kening aan Rhijnlands Beftuur heb ingeleeverd, en» op eene vriendelijke wijze, op de reftitutie dier vef» fchotten heb aangedrongen; dan tot hier toe is mij geene reftitutie gedaan; neen, — tot mijne verwon* dering, zie ik in de poincten der befthrijvinge töê deeze Vergadering, dat ipeciaal over die uitichotten* door Gecommitteerden ter deezef .Vergadering, moe. worden gevoteerd \ —» V&

Sluiten