Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< H >

Ik zal Ulfeden niet ophouden met de gronden van •hijne verwondering te ontwikkelen, maar alleenlijk vraagen : waarom moet onze declaratie van verfchotten alléén het voorwerp van de deliberatien en het befluit van deeze Vergadering zijn, of zijn 'er geene andere verfchotren ter dier zake gedaan, welke over1 Rhiinlandsch Ingezeetenen moeten worden omgeflaagcn?

Hoe het zij, kan ik geene reede ter wereld vinden, waarom de deugdelijkheid Onzer verfchotten * meer dan die van Anderen ( zoo die'ei zijn) in twijffel zouden kunnen worden getrokken ; op deezen grond en op grond van het bovengemelde Decreet, is het, dar ik, als nog, op de fpoedige en compleete Voldoening dier verfchotten aandringe.

Zoo veel Meedeburgers, Gecommitreerden van In» gelanden van Rhijnland! moest ik zeggen, voor dac ik mijnen post van Praefident in uwen fchoot neder* lag, en hier mee ie is het dan ook, dat ik mij ïeekene te hebben gedefangeerd.

Zoo is het ook geleegen met de verdere Leeden uwer permanente Commisfie, die in hunnen neceiigen en moeijelijken post, zoo gewillig als getrouw, uwe zaak en het welzijn van Rhijnland, in naam deezer Vergaderinge, hebben willen ren einde brengen; — bedankende zij, neevens mij, hunne Committenten, voor het vertrouwen, dat zij in ons gefield hebben, leggende hunnen post ook neder in den fchoot deezer Vergadering

Gij lieden zult wel gelieven dit in de Notulen uwer Ver^adevinge te infereeren , en mij Copie of Extracl van de conclufie te doen toekoomen.

B

Sluiten