Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦c ï5 >

In dat vertrouwen, Meedeburgers! is bet, dtt

ik, welmeenend, zeegen wensfche over Ulieler perfoonen en op uwe verrichtingen; dat Rhijnland bij zijn nieuw verkreegen Rechten bewaard blijve, en deszelvs Ingezeetenen in bloei'en welvaard raoogen toeneemen; dat de verderfelijke vee pest van onze kudden geweerd blijve , en dat, voor Nefirlandsch Volk een gewensctïte Vreede openbaar worde.

Is dewelmeenende en hartelijke wensch van Uwen Meedeburger en waaren Vriend.

(Was geteekend)

P. WITMOND,

Hier na wierd door de Commisfie uit hoofd Inge» landen, geproponeerd, en wierd dien conform geitemol tot het kiezen van een Praefident en Vice Piaetïdent voor deeze Vergadering.

Bij de opneeming der ftemmen werdt bevonden 4 dat bij meerderheid van Hemmen was gekoozen tot Praefident:

Den Burger Arend Rees/en,

En tot Vice Praefident:

Den Burger Johannes Huigens.

Én voorts overgegaan zijnde tot de keuze van eenen Eerften en Tweeden Secretaris, is gebleeken,

dn

Sluiten