Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C a.7 5*

zaamheden en verfchotten, zoude kunnen wor* den verdeeld.

h. Dat, Hoofd-Ingelanden gehouden zouden zijn, alvoorens zij ingevolge het 7. Art. van het 2. Hoofdftuk van het gefanétioneerde Reglement, hunne mëedewerking en toeitemming , in het geene daar 't vereischt wordt, verkenen, door Gecommitteerdens uit hun midden , zodanige Infpeclie neemen, of doen neemen, als zij ter hunner verantwoording, eh ten nutte van Rhijnlands Ingelanden , zullen noodig oordeelen te behooren; dat cok Hoofd-Ingelanden zouien gehouden zijn, op den tweeden Zaturdag in ieder Maand van tien tot een uuren in 't Gemeenelands-Huis binnen Leyden te Vaceeren; ten einde op alle het geene, het gemeene belang van Rhijnland betreffende, het oog te houden; fpeciaal om op het een en ander aan het Collegie van Hoofd - Ingelanden gedemandeerd, de nodige ordre te fiellen, en het Oppergezag over den Finantieelen Staat van Rhijnland uitteoeffenen ^ mitsgaders ook, ten einde niet alleen HoogHeemraaden, maar ook elk Ingeland van Rhijnland , zich bij hun, als Repraefenteerende, in naam van dat Collegie, ingevolge Articul 2. van het Reglement, de gezamentlijke Ingelanden, met derzelver refpeclive belangen zouden kunnen vervoegen.

En

c. Dat aan de tegenwoordige Hoofd - Ingelanden word gedemandeerd, om dien aangaende zodanig Reglement te ontwerpen, en ter goed of afkeuring

Sluiten