Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 14 >

gehouden was om zig in haare deliberatien te bor? neeren aan de leidraad der Poincben, waar op dezelve is befchreeven geworden, en zulks bij de Vergadering volkomen geampleéleerd zijnde,

Is eerftelijk door den Voorzitter lefture gedaan van het derde poinrft van befchrijving, door Hoofdingelanden , bij derzei ver Misfive van Convocatie, deezer Vergadering opgegeeven, luidende :

Daar op den meergemelden 25. April, door de Gedeputeerden van Rhijnlands Ingelanden eenige befluiten zijn genomen, buiten de Poincten door ons, bij de Befchrijving dier Vergadering , opgegeeven ; en dezelve dienvolgens zouden kunnen worden geconfedereerd te ftrijden met het Decreet van het Provinciaal Beftuur van Holland, in dato 29. September 1796. — Of door Ingelanden wordt geapprobeerd het gerefolveerde van Gedeputeerde Ingelanden op voorfz. Vergadering, namentlijk:

,, Dat de Vergadering nier wil, dat de onkos„ ten, gevallen op het Drukken der Notulen,

onder den titul van: Handelingen der Verga,, deringen van Gedeputeerden van Ingelanden, ,, bij P. H. Trap te Leyden, 1797., zouden ko» „ men ten lasten van die Departementen, welke „ die Vergaderingen hebben bijgewoond, veel

min door de Commisfie gedragen; maar dat „ de kosten op het drukken en expediëeren dier ,, Notulen geïmpendeerd, door het Beftuur zullen „ worden betaald en Hoog - Heemraade.n daar„ toe geüuthorifeerd, en de kosten over geheel „ Rhijnland geflagen: dat aan een ieder Gecom„ mitteerden, zoo van deze als van de vorige „ Vergaderingen, gratis, zal worden ter hand „ gefield twee Exemplaren, één voor hun, één „ voor hunne resp. Committenten; en dat dus „ aan die gcenen, welke reeds voor eenige toe„ gezonden Exemplaren hebben gefourneerd, „ hun uitfehot zal worden gerestitueerd; dat

„ die

Sluiten