Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 15 >

9, die meerder dan twee Exemplaren willen „ behouden, daar voor moeten betaalen twtn,, tig duivers voor ieder: en de Permanente „ Commisfie dienvolgens, van herdrukken, voor haare rekening, wordt gereleveerd."

En daar op gehoord zijnde het gepraadvifeerde van den Voorzitter en de confideratien van onderfcheiden Leden, is goedgevonden en verdaan, dat deeze Vergadering zal verklaaren, gelijk gefchied bij deeze: Dat dezelve tot haaren grondregel is leggengende, zoo als haar, overeenkomstig de erkende principes van wettig Volks - gez.ig, niet kan betwist worden , het oorfpronglijk en onvervreemdbaar vermoogen, om, gelijk alle andere wettige Volks - vergaderingen, te kunnen raadpleegen en befluiten op voorkomende zaaken, en mitsdien], perfideerende bij haare genoomen befluiten van den 25. April laatstïeeden , als niet ftrijdende met het Decreet van het Provinciaal Beduur van Holland , in dato 29. September 1796, overzulks het derde poinft, in den Brief van Befchrijving opgegeeven, geen pbinèt van nadere deliberatie kan uitmaaken.

De Gedeputeerden van Ingelanden onder Rent* huizen hebben verklaard, zig met de vorenftaande conclufie niet te conformeeren, en daar tegen gedaan de volgende aanteekening:

De Gedeputeerden der Ingelanden van Bent* huizen, vinden zich in de onaangenaame noodzaaklijkheid, om ter deezer Vergadering te moeten klaagen over het plichtverzuim van Hoofdingelanden, in opzichte van het geen hun, bij het eerde Articul van het Decreet des Provinciaalen Beftuurs van Holland, van den 29. September 1796. word geiast, om, ten minlten 14. dagen te voren, de poinclen van befchrijving, waar op de respeótive Gedeputeerden moeten worden gelast, te verzenden.

Dee-

Sluiten