Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C ifS >

Deeze verzending nu geen plaats hebbende gehad van de rteclaratien vdn Hoofd - Ingelanden, en de daarbij behoorende frakken, welke zij bij hun aanjiangzél zeggen, dat, naar hun oordeel, maar ter tafel van Gedeputeerden, die over zoodanige zaaken van gefchil bevoegt zijn te uordeelen, kunnen worden gtbragt, 'zoo zouden de Ingelanden van Benthuizen van de beöordeeling en net recht van b:-fluiren daar op, zijn ontdoken geworuen, indien zij door de ingezondene Hukken van Hoog- Heemraaden dieswegens niet waren ingelicht geworden.

En vermits zoodanig een daad al dikwijls aanleiding zoude kunnen geeven, dat voordaan meer zapken van aanbelang onttrokken werden aan de vrijë deliberatien der Rhijnl. Ingelanden, in haare Grondvergaderingen opgeroepen.

f'oords , dat langs dien weg de Grondvergaderingen nutteloos en infruüueus zouden kunnen worden gemaaKt, en alzoo op Gedeputeerden een recht overgebragt', hetwelk alleen in den boezem der Rhi-nlanders berust, zoo hebben de bovengenoemde Gedeputeerden van hunne Committenten in last, om ter deezer Vergadering te indeeren, dat Hoofd - Ingelanden worde aangezegt, om zich ook ten dien opzichte te houden aan het bovengenoemde decreet, en alzoo alle zaaken vooraf te moeten brengen ter beöordeeling en befluiting der Rhijnlandfche Ingelanden.

_ Verzoekende voords zij Gedeputeerden , dat dit hun voordel worde geïnfereerd in de Notulen deezer Vergadering.

Den 9.7, September 1797.

Hk. van OORDT.

la

Sluiten