Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< I? >

De Gedeputeerde van Ingelanden onder Leyiutden en Vriefekoop zig geëxpliceerd hebbende, dar. van oordeel was, dat bij deeze Vergadering zoude behooren te worden gerefolveerd, dat zodanige voordellen als bij eenige Leeden gedaan wkrden, en niet in de poinAen van befchrijvinge waaren gebracht, door de Vergadering aan Hoofd - Ingelanden zouden behooren te worden opgegeven, men last om dezelve rot poinften ten van deliberatie voor eene volgende Vergadering te maaken; is den voorn. Gedeputeerden Verzocht, dit voordel, als zijnde eene nieuwe Propofitie, aan de Vergadering, in fcripus, te communiceeren.

Is vervolgens door den Prefident in deliberatie gebracht het eerde poinét. van befchrijving, door Hoofd-Ingelanden,- bij derzelver voorfz. Misfive van befchrijvinge, geë'xtendeerd, luidende:

Of daar het Conciliatoir tusfehen Rhijnlands Ingelanden en de Steeden Haarlem en Leyden en' het, gefar.ftioneerde Reglement, mitsgaders het Decreet van het Provinciaal Beduur van Holland, in dato ao. September 1796, moejS . befchomvd worden als een Wet, waarnaar men zig wederzijds kan, mag en behoord te reguJeeren — het de wil van onze Committenten is, immers die buiten de Steden Haarlem en Leyden in dezen zijn geinteresfeerd, dat wij het wettig en op de billijkheid deunende Recht van Ingelanden van Rhijnland, ingevalle bovettgem. Steden van hunne gevoerde fuitenuen niet defideerden en hunne dienaangaande gedaane Protesten niet kwamen intetrekken, tegen alle de geenen, die zich daar tegen dellen, door Middelen van Rechten zullen tragten te doen daardellen; en of Wij over zulks worden geauthorifeerd, om ter zaake van de Questie, met de Steden Haarlem en Leyden, zodanige Middelen en Rechten te emploijeereh als wij, ter verkrijging van het goed Recht van Rhijnlands Ingelanden, zullen nodig oordeelen,

B En

Sluiten