Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦<£ >

bijlagen te doen drukken, en ten fpoedigfte aan de refpeétive Diftriften en andere Huishoudelijke Verdeelingen in Rhijnland rondtezenden,, met Communicatie dat de refpeétive Teekeningen tot het rapport behoorende ter vifie leggen, ten huize van den Burger Witmond als eerstbenoemden in deeze Commisfie, tot den 15. November aanftaande ; en voorts goedgevonden en verftaan, 'dat op een en ander bij deeze Vergadering, in haare eerstvolgende fesfie, het zij na gewoone befchryving van Hoofd-Ingelanden, het zij dat dezelve op reces gefcheiden, als een gevolg der tegenwoordige fesfie niogt befchreeven worden, finaal zal worden geconcludeerd. .

Zijnde voorts de gemelde Commisfie gequalifkeerd, om, na den afloop der werkzaamheeden, waai mede zij, door deeze Vergadering op nieuws is gechargeerd, alle haare kosten intebrengen bij het Beftuur van Rhijnland, om daar van, namens deeze Vergadering , de prompte voldoening te vorderen.

En zal extract; dezes,zonder refumtie, aan de voorn. Perfoneele Commisfie worden uitgegeeven, om te ftrekken tot derzelver informatie, en, om zig daar naar te reguleeren.

De Gedeputeerden van Ingelanden onder Alkemade, hebben gedeclareerd in de voren (taande Refolude niet te hebben geconcurreerd en hunne aanteekening daar tegen te referveeren.

Door den Praefident praeleclure gedaan zijnde van het praeallabel gecommuniceerde door Hoofd Ingelanden van Rhijnland, alvorens tot de opgave van derzelver eerfte poinét van befchrijving voor deeze Vergadering o vertegaan, en bij Misfivè van Convocatie pag. 1. 0. en 3. in het brede gedetailleerd; fpeciaal ten aanzien van het gehouden gedrag en de verrigtingen door Hoofd - Ingelanden, met opzicht tot de gepraetendeerde fuftenuen van het StadsbeB 5' Ituur

Sluiten