Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 29 >

Np» is op het geproporeerde van Gedeputeerden van Ingelanden, onder Soetermeer', na deliberatie en gehoord het praeadvis van den Voorzitter en de Confideratién van onderfcheiden Leeden, goedgevonden en verdaan, te verzoeken en Committeeren de Burgers Huygetis, en verdere, bij deeze Vergadering, op heeden Gecommitteerd, tot de rivifie van het Reglement voor Rhijnlands Beftuur &c. gelijk dezelve Burgers mede verzocht en gecommitteerd worden bij deeze; te ontwerpen en ter deliberatie deezer Vergadering te brengen, een behoorlijk Reglement van Orde voor dezelve, mitsgaders een plan, tot het vinden van de kosten, komende te vallen, op de Deputarien van Ingelanden ter deezer Vergadering, om daar op, bij deeze Vergadering, bij meerderheid van ft.emm.en, te worden geconcludeerd.

En zal Extract deezes, zonder refumtie, aan de Burgers Huygens, cum fuis, worden uitgegeeven om te (trekken tot derzelver Informatie, en zig daar naar te reguleeren.

Nog is op het geproponeerde van Gedeputeerden van Ingelanden onder Soetermeer, na deliberatie, en gehoord het praeadvis van den Prefident en de confideratién van onderfcheiden Leeden, goedgevonden en verftaan, te verklaaren en aan het Collegie van Hoofd-Ingelanden kennisfe te geeven, gelijk gefchied bij deeze; dat deeze Vergadering, volgens het 14. Articul van het gefanctioneerd Reglement voor het Beftuur van Rhijnland, verwagt, dat, alvorens eenige coftumen, gewoonten en keuren , bij het Hoogheemraadfchap in gebruik, gerevideerd zijnde, a's ftatuten zouden worden gearrefteerd, de alzoo ontworpen gerevideerde keuren &c. zu'.en worden gebracht ter voorkennisfe van Rhijnlands Ligelanden, om op ieder derzelver, naar bevind van zaaken, te kunnen befluiten.

Op her geproponeerde van Gedeputeerden van Ingelanden onder Stompwijk en Starrevaarts - Polder , is, na deliberatie, en ^triooid het gepraeadvifeerde

van

Sluiten