Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< II >

daan voorflel te inhaereeren, en proponeert om overteeaan tot de ftemming over de voorgeleezen Declaratie van Haarlem en Leyden, welke verrat zunde, wordt die met een aanzienlijke meerderheid yerwor.pen, terwijl Zuïdfchaïkwijk bij-deeze ftemm<ng verklaart niet te willen gehouden zijn uit hoofde van zijn gedaan Protest, zich met de vergadering mte-

laaHierna wordt door Commisfarisfen Hoofd-Ingelanden voorgefteld, en dien conform geftemd, tot het kiezen van een Prefident en Vice Prefident voor deeze Vergadering. ,•

Bij de opneeming der {temming wordt bevonden, dat bij eene groote meerderheid van Hemmen gekoozen is tot Prefident:

Den Burger Arend Reesfen.

En tot Vice Prefident:

Den Burger Joannes Huigens.

En voorts overgegaan zijnde tot de keuze van eenen eerften en tweeden Secretaris, is gebleeken, dat bij meerderheid van ftemmen daar toe gekoozen zijn:

De Burger Hendr. van Beufekom, als eerften, en Jan Gerard Cramerus, als tweeden Secretaris deezer Vergadering.

Deeze hunne posten aangenomen hebbende, neemen Commisfarisfen Hoofd - Ingelanden van deeze Vergadering, als thans georganifeerd zijnde, affcheid , en worden door den Voorzitter namens de Vergadering op een zeer gepaste wijze voor hun verrichte bedankt.

Waarop Hoofd-Ingelanden de Vergadering hebben verlaaten, overgeevende bij hun vertrek de bovengem. geinfereerde Li]6t der Prefenten, en de volgende Stukken:

6 i. Mis-

Sluiten