Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< H >

Ben 2.5., 's namiddags ten half vier uuren.

De Prefident de Vergadering geopend, en die van Haarlem en Leyden gevraagd hebbende, of zij thans bereid zijn om hun rapport op de cbnclufic van deeze Vergadering van heden morgen uittebrengén, wordt namens de Gedeputeerdea dier beide Steden geantwoord , dat zij verlangen met de Commisfiën uit Hoofd-Ingelanden en Gedeputeerde Ingelanden ten bovengemelden eirdo werkzaam te zijn.

Zullende nog deezen avond die gecombineerde Commisiie over deeze zaak in conferentie treeden.

Het eerfte poincl van befchrijving aan de vergadering voorgedragen zijnde, fielt de Prefident voor om hetzelve te houden in advijs tot in eene volgen» de vergadering. , s

Gecommitteerden van Benthuizen verzoeken, dat men de poincten van befchrijving meer detailleert, opdat Ingelanden hunne Gedeputeerden beter kunnen galasten, en geeven het navolgende ftuk in geIchrifte over, om in deeze notulen te ihfereeren:

.De Ingelanden van Benthuizen, door de Manicspaliteit behoorlijk in hunne Grondvergadering opgeroepen, om te delibereeren en te befiuiten op de befchreeven pointen van Hoofdingelanden van Rhijnland, van den 31. Maart deezes Jaars, hebben de Ondergeteekende Gecommitteerden verzocht, om uit hua lieder naam ter algemeene Vergadering van Rhijnlands Gedeputeerde Ingelanden j op aanfiaanden Woensdag den 25. binnen de Stad Leyden te houden, te verklaaren, dat, hoe gaarne ook met alle krachten werkzaam willende zijn, ten nutte van Rhijnland, zij echter thands in de volftrekte onmooglijkheid verkeeren, om op het 1. a. 3. 4 en 6. pointinden brief van Hoofd-Ingelanden vermeld, eenig befiuitte neemen; veelmin, pra hunne Gedeputeerden, met een definitive

last

Sluiten