Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i5 >

last te bekleeden, aangezien Ingelanden van Benthuizen geheel onbekend zijnde met de redenen waarom? der zaak bij het i. Art. genarreerd, ook ignoreeren den zaaklijken inhoud der Rapporten fub Articulis 2. 3. 4 en 6. flaauw omfchreeven, en de advijzen der Rapporteurs.

Dit toch had door Hoofd - Ingelanden op eene gemakkelijke wijs in hunnen Brief van befchrijving niet alleen kunnen gefchieden; maar zij hadden daar te boven naar het oordeel der Ingelanden, daar toe ook verplicht geweest, indien'zij aan het groote oogmerk, waartoe de pointen van befchrijving door Hoofd-Ingelanden worden afgezonden, hadden willen voldoen.

Immers, Medeburgers! lijdt het geen tegenIpraak, dat zoo dra Ingelanden in de Grondvergaderingen wettig opgeroepen worden, om te raadpkegen over zaaken, Rhijnland raakende, — indien zij verplicht worden, om het refultaat hunner befluiten, aan Gedeputeerden in last te geeven: — indien eindelijk Ingelanden ten nutte van Rhijnland, en dus ook ten nutte hunner eigendommen, die in dat Rhijnland liggen, willen werkzaam zijn, dat dan ook den aart der zaaken, waar over zij raadplegen, — waar op zij befluiten moeten, vordert, dat dezelve in den brief van befchrijving duidelijk en geheel ftaan uitgedrukt, want, is het anders, dan worden de bijeenkomften van Ingelanden nutteloos, en het recht van raadpleging en befluitneming, dat het radicaal hunner Grondvergaderingen uitmaakt, gaat over in den boezem der Gedeputeerde Ingelanden.

Dit nu was nimmer het loflijk oogmerk der Inftellers dier Grondvergaderingen en der Gedeputeerde Vergadering, welke voorzeker bij den eerften aanleg niet anders is befchouwd geworden, dan als het middenpunt, waar in alle befluiten, in de Grondvergaderingen der Ingelanden op befcmeeven pointen, gevallen , worden

Sluiten