Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 16 >

den te zaam getrokken, om daar uit den wil der meerderheid van Rhijnlands Ingelanden te kunnen opmaaken.

Past men nu al dit gezegde toe op de pointen van befchrijving van Hoofd-Ingelanden , bij hunnen brief van den 31. Maart deezesjaars vermeld , dan is het ontegenfpreekelijk waar, dat deze, zoo al» zij liggen, onvoldoende zijn, om daar op bij Ingelanden behoorlijk te raadpleegen, veel min, om aan Gedeputeerden een last te j geeven, overeenkomflig het belang van Rhijn. land.

Weshalve de ondergeteekende Gedeputeerden verpligt zijn om uit 'naam hunner Committenten , als nog te inhereeren het advijs op hunnen naam door hunne Gedeputeerden ter Vergadering van den 2.7. September des voorleeden Jaars binnen Leyden gehouden, uitgebragt, en geinfereerd in de notukn van dien dag (vide fol. 15. der gedrukte notulen,) waar bij zij lieden toen hebben aangedrongen, en verzogr, dat alle zaaken vooraf gebragt werden ter beoordeeling en befluiting- der Rhijnlandfche In< gelanden.

De Ondergeteekenden verzoeken, dat het bovengemelde, ter hunner decharge, worde geinfeleeid in de Notulen deezer Vergaderiag.

ISAAC MOUTTON, HENDk. van OORDT.

De Burger Immink zegt mede, dat hij zo breed niet is gcqualificeerd, als wel andere Gedeputeerden, en hij gevolglijk nu zo niet kan concludeeren, als wel de zoodanigen; en verzoekt het volgende in de Notulen te infereeren.

„ Wijders is nog gerefolveerd om op de Ver„ gadering van Gedeputeerde Ingelanden te Ley„den, aan Commisfarisfen Hoofd - Ingelanden „ voorteftellen, dat niet anders dan ingevolge

„ hes

Sluiten