Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 17 >

u het gefancTioneerde Reglement zal worden ge■ ftem'd. en dus perfonaliter, zullende ieder „ Arabaat zoo veel periöonen kunnen zenden *, als ftemmen heeft, en tegen contrarie gevoe„ len des noods te protesteeren."

De Prefident omtrent dit point het appel nominal ïnftituëerende, wordt met eene groote meerderheid tot het voorftel van denzelven geconcludeerd»

De Burger de Bas, welke zich thans hier in 't Gemeenlandshuis bevindt, de Notulen der vorige Vergaderingen van den «25. April 1796. en vtrvolgens, aan dè tegenwoordige Secretarisfen overgegeeven hebbende , wordt daarna verzogr, rapport van de Commiffie, waarin dezelve nevens andere Burgers gefield was. betreklijk het tegenwoordige derde poincT: van befchrijving, uittebrengen; waaraan dezelve, in de Vergadering verfcheenen zijnde, gereedelijk voldoet. Welk rapport gehoord zijnde, de Prefident de Commisfie bedankt voor haare gedaane werkzaamheden, en waaromtrend beflooten wordt, hetzelve te laaten drukken, en aan de respeftive Departementen rond te zenden; en is hetzelve rapport hier achter onder Litt. F. gebragts.

Le Burger Httygens rapporteert op het tegenwoordige vierde point van befchrijving. Op welk 'rapport dezelfde conclufie valt als op dat van den Burger de Bas c. f.; 't welk mede hier achter gevonden wordt onder Litt. G.

Het rapport omtrent het 6. point, in gefchrifte uitgebragt zijnde, wordt beflooten het zelve bij deeze Handelingen mede te doen drukken; en is het zelve onder de Bijlagen Litt. H. te vinden.

De Prefident fielt de Vergadering voor, uit haar midden eene commisfie van drie Leden te benoemen, ten einde zich te begeeven naar den Haag, om aldaar den Burger Agent la Piene met zijne aanftelling als Agent geluk te wenfehen, denzelven van JB het

Sluiten