Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< n >

tut, C. j.t00g.Heemrnaden van Rhijnland, aan Hoofd-Ingelanden van den zeiven Lande,

■medeburgers!

In onze Vergadering geproduceerd en geleezsn *inde, uwL Misfive van den 7, October laatstlee. den, met het daar bij gevoegd Extract: uit de Refolutien, genomen in eene Vergadering van Gedeputeerden Van Ingelanden van Rhijnland op den 27. September laatstleeden, waar uit zoude confieeren, dat het de wil en goedvinden van Rhijnlands IngeJanden was, dat zonder eenige verdere ftateennge, furcheance , of belet daar aan toetebrengen , door ons promptelijk en met de daad zouden worden ter executie gelegd alle zodanige befluiten, als door de voorfz. Vergadering op den o* April dezes Jaars zijn genomen, zoo hebben wij met willen afzijn, van, ter voldoening aan het verzoek, door Ulieden bij voorfz. Misfive gedaan, om binnen den tijd van een maand na dato van dezelve, ons befluit dien aangaande fchriftelijk aan Ulieden mede te deelen, Ui/bij deezen te melden:

Dat wij geïnformeerd zijn, dat het verfchil tusfchen de Regeeringen der fteden Haarlem en Leyden. ter eene, en de Gedeputeerden uit de vijf HoofdDiftriften van Rhijnland ter andere zijde ontftaan, over de wettigheid der hier vorengemelde Vergadering van Gedeputeerden uit de Ingelanden van Knijnland, op den 25- April laatstleden gehouden, en waaromtrent het Stadsbeftuur van de eerstgemexde, en de Raad der Gemeente van de laatstgemelde Stad, als mede de Ingelanden uit de vrijheid van Haarlem zich refpedivelijk aan het Provintiaal Be-

Sluiten