Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C a4 ï*

fhror van Holland hebben geaddresfeerd, in geenen deele zijn afgedaan, als hebbende wij nu onlangs In onze Vergadering omvangen eene Misfive van die van Haarlem, in dato den 30. September laatstleeden, mitsgaders eene gelijke Misfive van die van Leyden, in dato den 7. Odlober daaraanvolgende, waar bij dezelven ons refpeétivelijk kennis geeven, dat aan hun noch geene refolutie van het welgemelde Provintiaal Befiuur, waar bij het evengèmelde different was getermineerd, zijnde ter hand gekomen, Zij lieden hadden gerefolveerd, om op de Vergadering den 27, September te Leyden door Rhijnlands Ingelanden gehouden, geene Gecommitteerden van wegen de voorfz. Steden te deputeeren, maar in tegendeel aldaar van wegens dezelve beide Steden te doen inleveren een notarieel protest , zo tegens het houden van de voori's. praetenfe Vergadering, als tegens al het geene op dezelve zoude worden beflooten of bepaald, met verklaringe, dat Zij al het zelve waren houdende voor nul, nietig en van onwaarde, en wel expresfelijk aan zich'referveerden, zodanige demarches, als Zij tot behoud van hun goed recht in deezen zouden vermeenen te behooren, met verder verzoek, dat wij niet zouden willen obtempereeren aan zodanige quafi befluiten, als door die Vergadering zouden mogen genomen worden, terwijl Zij ons verantwoordelijk fielden voor de gevolgen, die eene tegenovergeftelde handelinge naar zkh zoude fleepen.

Dat alzoo het meergemelde verfchil als nog zijnde een object van deliberatie bij de Hoogstgeconfiitueerde Magt van dit gewest, en waarfchijnelijk door dezelve eerlang zullende gedecideerd worden, wrj deswegens vermeenen geene vrijheid te hebben, om voor als nog over de befluiten der voorfz. Vergadering van 27. April 1. 1. te mogen oordeelen, of dezelven al, dan niet, door een wettige Vergadering van Rhijnlandfche Ingelanden genomen zijn, en of dezelve befluiten al, dan niet, op eene wettige of behoorlijke wijze door derzelver refpeótive Gemagügdens zijn ukgebragt, zonder met de daad te antiei-

Sluiten