Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦S 95 >

cipeeren op het geen door de Hoogstgeconilitueerde Magt van dit Gewest, dien aangaande zal worden gerefolveerd, mitsgaders ons te immiseeeren in diffetenten, welken ons in geenen deele betreffen, en waaromtrent wij niet gezind gijn ons direclelijk of indireftelijk parthijen te {tellen.

Wij moeten in de tweede plaats hier bij voegen, dat wij verre af zijn van te avoueeren, dat de Gedeputeerde Ingelanden van Rhijnland , (ofichoon ook de wettigheid van derzelver Vergadering op den 25. April Iaatstleeden, buiten alle bedenkinge zoude mogen zijn, en zulks alzo door de Hoogst.geconir.itueerde Magt van dit Gewest zoude mogen verftaan worden,) zelfs in dien gevalle bevoegd of geregtigd zijn geweest, om zodanige befluiten te neemen al* bij de Copie extract, uit de notulen der gemelde Vergadering, welken Gijl. ons hebt doen toekomen, worden vermeldt, en dat wij dienvolgende verpligc zouden zijn om dezelven promptelhk en met de daad ter executie te leggen; terwijl wij integendeel vermeenen, dat de gemelde Gedeputeerde Ingelanden zich daar toe geen vermogen, of bevoegdheid hebben konnen toeëigenen, zonder te irppieteeien op het Reglement, waar naar het Hoogheemraadfchap van Rhijnland thans verkozen en beftuurd wordt, in voege als het zelve op den 10. Februarif 1796. door de Provifioneele Rcpiefentanten van het Volk van Holland is gefanctioneerd, mitsgaders door hec Provintiaal Beftuur bij decreet van den 29. September deszelven Jaars is geïnterpreteerd en gegcamplieerd, en inzonderheid op de beffierende en uitvoerende magt, over alle zaaken, het Hoogheemraadfchap van Rhijnland betreffende , welke ons bij het zelve Reglement uitdrukkelijk zijn opgedraagen-, gelijk wij ook deswegens hebben gerefolveerd, om ons, zoo dra doenelijk, te addresfeeren aan het welgemelde Provintiaal Beftuur, ten einde bij het gezag, ons onwederfpreekelijk uit den evengemelden hoofde competeerende, te worden gehandhaafd.

B 5 Daar

Sluiten