Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 2? J»

litt. D.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

Hoofd-Ingelanden van Rhijnland ,

aan

Gedeputeerden van Ingelanden van Rhijnland.

MEDEB URGERSl

O mtrent het zesde PoincT:, vervat in den Brief van befchrijving, gedateerd 31. Maart 1798. moeten wij Ulieden rapporteeren, dat wij van Hoogheemraaderi van Rhimland, op ons ter zaake voorfz. gedaane in* formatie, hebben bekomen het volgende Antwoord, ft welk wij UI. copielijk bij dezen ook overgeeven.

Hoofd - Ingelanden willen gaarne bekennen niet te kunnen inftemmen in de gronden, door Hoogheemraaden in hetzelve antwoord bijgebragt, want is onder het oude BefTuur de bewuste zesendertig gulden per Morgen een Costume geweest, die ingevoerd was om ten voordeele van Rhijnlands Kas te doen dienen, doch nimmer verantwoord; dan behoorde dien aangaande, zoo veel mogelijk, nog middelen in 'c werk gefield, om verantwoording te vragen.

En is het maar een oude en fchandelijke gewoonte, die ingevoerd is geweest, en die het oude Beftuur maar enkel ter vermeerdering van deszelfs inkomsten heeft doen daar ftellen, kan men op een billijke wijs, die nu niet weder, fchoon onder eene andere benaaming, ten lasten van eenige Ingelanden brengen, 't welk wij vermeenen niet anders te kunnen worden befchouwd, dan de Confenten, die be-

vo-

Sluiten