Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïeparatie citeerde, ophield; dat zulks ook aanleiding, hadt gegeeven, dat zij zich deeden informeeren, of het doorfchutten door gezegde Sluis , zonder gevaar, konde continueeren, met dit gevolg, dat zij geïnformeerd wierden door den Burger J. Timmers, eenen der geëmployeerden tot de Reparatie, dat er geen het reinste gevaar inde doorfchutting was gelegen; dat aan hun, bij die gelegenheid, ook was gegeeven informatie van de genomen proeve en het daaromtrent uitgebragt Rapport, waar van hier vooren is gewag gemaakt, en in handen van de Ondergeteekenden is gefield.

Dat bij nader inzien die proef bij hun wïerd beoor» deeld volkomen te beantwoorden aan het oogmerk; zodanig, dat het gevaar was uit den weg geruimd. . Dat daarenboven uit alle omflandigheden confteerde, dat. met allen grond kon verwagt worden, dat, zoo de voorgemelde Sluis al niet volkomen de proef had doorgeflaan, 'echter, wanneer de gebruikte Ipecie haare werking had volbragt, als dan het ondernomene volkomen aan de verwagtinge zoude beantwoorden.

En dat zulks, volgens informatie, bij hun den 27. November 1797. ingekomen , bij eene nadere genomene proeve, tot hun genoegen, ware bevestigd geworden.

. Van eenige Leden der Vergaderinge of Ingelan. den van Rhijnland, geinviteerd om hunne elucidatien, indien zij' eenigen konden geeven, aan den Secretaris de Bas intezenden, is tot hier toe noch bij hem, noch bij de Commisfie , ietwes tot inlichting ingekomen.

De Ondergeteekenden nu de Vergadering zullende dienen van confideratien en advis, vermeenen dat het quaeftieule poincT; door Hoofd-Ingelanden, als het vierde hunner befchrijving opgegeeven, waartegen Hoog - Heemraaden hadden goedgevonden zich in zoo verre te verzetten, als of hetzelve abufivelijk ware gefield geweest, nu, door het neemen van laatere proeven, die te kennen gaven dat de bewuste reparatie aan de meergemelde groote Sluis te

Spa-

Sluiten