Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 37 >

Sparendarh van goed effect is, en de proeven daarom» trent genömen, heeft doorgeftaan , niet zoo abufivelijk is gefteld geweest, of kan der vergaderinge, zoo als hetzelve poinct ligt-, op nieuw in deliberatie voqrgefteld worden, zonder zich te bekreunen aan Hoog-Heemraaden, die bij hun antwoord aan den Burger F. P. de Bas, den 39. November 1797. gefchreeven, duidelijk doen zien, hoe weinig nuts de Vergadering van hunne tegen werkin ge, en hoe weinig inlichtings van hunne medewerkinge te wagten hebben.

Hoofd - Ingelanden pofeeren immers bij hun antwoord van den 27. Nov. 179.7. dat volgens ingekomen informatien, en door genomen proeven, tot hun genoegen ware bevestigd, dat zij niet verkeerdelijk hadden beoordeeld de eerfte proeven, als te beantwoorden aan het oogmerk; en wel zodanig, dat het gevaar was uit den weg geruimd; en dat, wanneer de gebruikte fpecie haare werking had volbragt, als dan, het ondernomene werk, (de gedaane reparatie aan meergpmelde Sluis namenlijk) volkomen aan de verwagting zoude beantwoorden.

Terwijl de Burger Jan Voorwinde, als gequalifi» ceerd geweest door Hoog-Heemraaden van Rhijnland zelve tot het neemen van proeven zo veel als hem goed dagt, na het neemen dier proeven, jn zijn Brief aan den Secretaris de Bas, den 1. December 1797. gefchreeven, niet onduidelijk te kennen geeft, dat die reparatie van goed effecï is, en dt proeven heeft doorgeftaan.

Weshalven de Ondergeteekenden, onder verbetering, aan de Vergadering advifeeren, dat, zonder langer zich optehouden of het gemelde vierde poinct door Hoofd-Ingelanden abufivelijk of niet abuftvelijk is opgegeeven, dit poinct in nadere deliberatie zoude kunnen gebragt worden, op deeze wijze;

Of, daar de zwaarigheid niet meer exfteert, waarom men fchroomagtig geweest zij, de groote Siuis te Sparendam, aan menigvuldige doorfchuttingen bloot te (tellen, mits dat die C $ door-

Sluiten