Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 45 >

Art. B.

ïloofd - Ingelanden van Rhijnland zullen, binnerl Veertien dagen na dat gemelde lijste bij hun zal zijn ingekomen, aan de Secretarisfen deezer Vergadering bericht geeven, of zij dezelve lijste hebben bevonden conform aan het gerequireerde bij het voorgaande articul, ten einde dezelven in ftaat gefield worden, de hier na te melden certificaaten uitteleeveren. — En, wanneer Hoofd-Ingelanden op eene of andere posten, op gemelde lijste gefteld, bedenkingen mogten hebben, zullen zij de Secretarisfen deezer Vergadering voor zig requireeren, de nodige ophelderingen vorderen, en de abuifen doen corrigeeren, ten einde hunne approbatie te kunnen verleenen.

9-

Dè voorfz. lijste, het zij gaaf, het zij na nodige correctie, geapprobeerd zijnde, zal uitterlijk voor den i. December van ieder jaar, door de Secretarisfen deezer Vergadering, aan elk DiftricT: of andere Huishoudelijke verdeelinge worden toegezonden een gedrukt en door dezelven behoorlijk ingevuld en on« derteek end certificaat, inhoudende het getal en de datums der Vergaderingen, met het getal der Gedeputeerden ("waar voor betaalinge gefchiedt) en van het montant hunner vacatie- en diftantie-gelden; en zulks zedert en tot den tijd, hier voren articul 7. bij de aldaar vermelde lijste gefpecificeerd, en van den volgenden inhoud:

De Vergadering der Gedeputeerden der Ingelanden van Rhijnland, certificeert bij deeze, dat, uit het DiftricT: of de Huishoudelijke verdeelinge van

op den , "ter Vergadering gecompa-

r«crd. . . . Gedeputeerden, en op den' . .

• • wederom gecompareerd

Gedeputeerden.

En dat mitsdien ten behoeven van het DiftricT: of Huishoudelijke verdeelinge bovengemeld, bij

de

Sluiten