Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4<5 >

de betaalinge van deszèlfs Morgengelden, door den Rentmeester van Rhijnland, uit Rhijnlands Casfe behoort te worden voldaan weegens . . . dagen vacatie Van Gedeputeerden a ƒ 3 : o : o voor ieder

daags ƒ

En' wegens Reiskosten of Diftantie-geld, van .... uuren a ƒ i : o : o voor iéder. . . *

Dus . . o ƒ

Aftorn dén

Ter Ordonnantie van de Vergadering voornoemd

ah Secretaris/en.

Art. 10.

Het zal niettemin aan de Ingelanden van de refpecYive Diftriften en andere Huishoudelijke verdeelingen vrijftaan, om, ten aanzien der kosten op derzelver deputatien komende te vallen, met derzelver Gedeputeerden te convenieeren, zodanig als zij met hun'huishoudelijk financieel belang, zullen bevinden overeentekomen; terwijl het geene eenige Diftriften of andere Huishoudelijke verdeelingen, aan hunne Gedeputeerden meer of minder mogten uit betaalen, dan hier voren bepaald is, geheel en al zal komen ten voordeele of ten lasten van de Casfe van -zodanig DiftricT. of Verdeeling; gelijk dezelve Diftriften of Verdeelingen niet fchadeloos zullen gefteld worden voor die meerdere Gedeputeerden, welke zij boven het getal bij Art. a en 3 bepaald ter deezer Vergadering zouden mogen zenden.' Kn zullen in die gevallen, de onkosten daar door veroorzaakt wordende, geheel en al voor hunne particuliere reekening blijven.

Art. 11.

Sluiten