Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

De Hoofd-Ingelanden van Rhijnland Aan

De Municipaliteit van

medeburgers!

T ngevolge van en ter voldoeninge aan het Decreet van het gewezen Provinciaal Beftuurvan het voorma* Ü2 Ge west van Holland, in dato 29. September 1796., hebben wij de eer eene Vergadering van Gedeputeerde Ingelanden van Rhijnland te befchrij ven, tegenWoensdag den 25. April eerstkomende, des Morgens ten tien uuren, in 't Gemeenlandshuis binnen Leyden; Ulieden gevolglijk verzoekende, de Ingelanden van Ulieder Diftrici tijdig te doen bijeenroepen, tot het benoemen van Gedeputeerden tot voornoemde Vergadering, op dezeh'de wijze, als bij het gefanftioneer~ de Reglement bepaald is, voor het doen der keuze tot Kiezers voor de Leden van Rhijnlands Befluur; mitsgaders om dezelve te gelasten op de hier na befchreven Poin&en, als:

i°. Om, ter zaake Hoog-Heemraaden van Rhijnland, niettegenftaande het befluit van Gedeputeerde Ingelanden, in derzelver Vergadering op den 27. September 1797. genomen, en door ons, bij Extraft Authenticq, uit de Notulen ter kennisfe van dezelve gebragt, bij derzelver Misfive in dato a8. Oftober 1797. , hebben A a doen

Sluiten